premium.pl : domeny, giełda domen, aukcje domen
Jak sortujemy wyniki?

Illegal content report

Poniższy formularz służy do zgłaszania nielegalnych treści publikowanych z wykorzystaniem infrastruktury premium.pl sp. z o. o., w tym w szczególności informacji dotyczących: treści o charakterze terrorystycznym, udostępniania obrazów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, bezprawnego udostępniania prywatnych obrazów bez zgody, cyberstalkingu, sprzedaży produktów niespełniających wymogów lub podrobionych, sprzedaży towarów lub świadczenia usług z naruszeniem prawa ochrony konsumentów, nieuprawnionego wykorzystania materiałów ochronionych prawem autorskim, nielegalnego oferowania usług zakwaterowania, nielegalnej sprzedaży żywych zwierząt.

*  

Wskaż dokładny adres lub adresy URL treści, które uważasz za nielegalne

*  

Podaj dodatkowe informacje, które pomogą nam w zlokalizowaniu zgłaszanej treści pod wskazanym adresem URL

*  

Uzasadnij, dlaczego uważasz zgłaszane treści za nielegalne

Zgłoszenie dotyczy informacji związanych z niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, wykorzystywaniem seksualnym, pornografią dziecięcą lub nagabywaniem dzieci do celów seksualnych.

Imię i nazwisko / nazwa firmy

Adres e-mail

*  

Potwierdzam powzięte w dobrej wierze przekonanie mojej osoby lub podmiotu, w imieniu którego dokonuję zgłoszenia, że informacje i zarzuty zawarte w niniejszym zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne.

Zgłoszenia dokonuję w imieniu „zaufanego podmiotu sygnalizującego”, o którym mowa w art. 22 Aktu o Usługach Cyfrowych.

[ change image ]


Jeżeli reprezentujesz organ Państwa Członkowskiego UE, Komisję albo Europejską Radę Usług Cyfrowych, skorzystaj z adresu dsa@premium.pl w języku polskim bądź angielskim.

Jeżeli zgłaszasz nakaz usunięcia jako uprawniony podmiot na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym, skorzystaj z adresu antiterror@premium.pl w języku polskim bądź angielskim.

W okresie 6 miesięcy od poinformowania o decyzji w sprawie nielegalnych treści, zapewniamy możliwość wniesienia skargi na tę decyzję – elektronicznie i bezpłatnie - na adres dsa@premium.pl. Skarga musi być precyzyjna i uzasadniona w sposób umożliwiający jej rzetelne rozpoznanie.