REGULAMIN SERWISU PREMIUM.PL

 1. DEFINICJE

 

 1. Jeżeli w treści Regulaminu nie wskazano inaczej, poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

   

  Abonent nazwy domeny lub Abonent

  Użytkownik będący stroną umowy o rejestrację i utrzymanie nazwy domeny internetowej z właściwym Rejestrem nazw domen internetowych.

   

  Aukcja

  Tryb zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikami Serwisu polegający na tym, że do zawarcia umowy dochodzi między Zbywcą a Nabywcą albo między Zbywcą, Usługodawcą a Nabywcą przez przybicie równoznaczne przyjęciu najkorzystniejszej oferty złożonej do upływu z góry określonego terminu. W pojęciu Aukcja mieszczą się następujące rodzaje Aukcji: Aukcja zwykła otwarta, Aukcja zwykła prywatna oraz Aukcja oczekująca.

   

   

  Aukcja zwykła otwarta

  Aukcja, w której oferty może składać każdy  Użytkownik.

   

  Aukcja zwykła prywatna

  Aukcja, w której oferty mogą składać Użytkownicy wskazani lub zaproszeni przez Zbywcę lub Usługodawcę, oraz w przypadku Aukcji wystawianych przez Usługodawcę, Użytkownicy którzy uiścili opłaty wskazane w sekcji Serwisu pt. „Opłaty”.

   

  Aukcja oczekująca

   

   

   

  Aukcja holenderska

  Aukcja, w której mogą składać oferty wszyscy Użytkownicy, a która rozpoczyna się z chwilą złożenia pierwszej oferty przez Licytanta.

   

  Tryb zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami Serwisu polegający na tym, że do zawarcia umowy dochodzi między Usługodawcą a Nabywcą przez przybicie równoznaczne przyjęciu pierwszej złożonej ofercie. W czasie trwania aukcji holenderskiej cena jest stopniowo obniżana w miarę upływu czasu.

   

  Dzierżawca

  Użytkownik, będący Abonentem nazwy domeny, który udostępnia nazwę domenę do dzierżawy.

   

  Dzierżawa Nazwy Domeny

  Umowa zawarta pomiędzy Dzierżawcą a Nabywcą albo między Dzierżawcą, Usługodawcą a Nabywcą na mocy której Dzierżawca lub Usługodawca oddaje nazwę domeny do używania przez Nabywcę za umówionym wynagrodzeniem.

   

  Hasło

  Ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

   

  Konto (Konto Użytkownika)

  Jedna ze stron Serwisu dostępna dla Użytkownika po podaniu Loginu oraz Hasła, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

   

  Nabywca

  Użytkownik, który zarejestrował lub utrzymuje nazwę domeny, nabył nazwę domeny lub rezerwacji nazwy domeny lub dzierżawi nazwę domeny.

   

  Licytant

  Użytkownik, który złożył ofertę w trakcie Aukcji.

   

  Login (Login Użytkownika)

  Ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

   

  Opcja „Kup Teraz”

  Sposób zawarcia umowy polegający na tym, że do zawarcia umowy między Zbywcą a Nabywcą albo między Zbywcą, Usługodawcą a Nabywcą dochodzi poprzez zaakceptowanie przez Nabywcę ustalonej z góry ceny, określonej  jako cena „kup teraz”.

   

  Opcja „Złóż ofertę”

  Sposób zawarcia umowy polegający na tym, że do zawarcia umowy między Zbywcą a Nabywcą albo między Zbywcą, Usługodawcą i Nabywcą dochodzi poprzez zaakceptowanie przez Zbywcę ceny zaproponowanej przez Nabywcę w wyniku złożenia przez niego oferty.

   

  Przechywytywanie Nazwy Domen

   

  Usługa polegająca na dokonaniu rezerwacji nazwy domeny niedostępnej do rejestracji w chwili rozpoczęcia świadczenia usługi.

   

  Regulamin

  Niniejszy regulamin.

   

  Regulamin e-cesji

   

  Odrębny regulamin e-cesji dostępny na stronach Serwisu.

   

  Rejestr Nazw Domen

  Podmiot wymieniony na stronie internetowej www.iana.org jako spełniający funkcję rejestru dla domeny najwyższego stopnia.

   

  Rejestracja

  Jednorazowa czynność składająca się z dwóch etapów polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego oraz kwestionariusza udostępnionego przez Usługodawcę na stronach Serwisu.

   

  Rejestracja Nazwy Domeny

   

  Umowa zawarta między Usługodawcą a Nabywcą na mocy której Usługodawca w imieniu i na rzecz Nabywcy nabywa nazwę domeny internetowej według zasad właściwego Rejestru Nazw Domen, skutkująca tym, że Nabywca staje się Abonentem nazwy domeny internetowej.

   

  Rejestracja opcji na Nazwę Domeny

  Umowa zawarta między Usługodawcą a Nabywcą na mocy której Usługodawca w imieniu i na rzecz Nabywcy uzyskuje możliwości rejestracji tej nazwy domeny.

   

  Serwis

  Serwis internetowy transakcji on-line dotyczących nazw domen dostępny pod adresem http:// premium.pl .

   

  Umowa o Przechwycenie Nazwy Domeny

   

  Umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na mocy której Usługodawca podejmie działania celem dokonania rezerwacji Nazwy Domeny niedostępnej do rejestracji w momencie zawierania umowy.

   

  Usługodawca

  Premium.pl Przemysław Bojczuk sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 37 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000369801, posiadająca numer REGON 142655260

   

  Usługi

  Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę polegające na dokonywaniu lub na umożliwieniu dokonywania przez Użytkowników transakcji on-line i zawierania umów dotyczących nazw domen internetowych w tym w szczególności: Rejestracji lub Utrzymania Nazwy Domeny, Zbycia Nazwy Domeny, Zbycia Rezerwacji Nazwy Domeny lub Dzierżawy Nazwy Domeny.

   

  Utrzymanie Nazwy Domeny

   

  Umowa zawarta między Usługodawcą a Nabywcą na mocy której Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi utrzymania Nazwy Domeny polegające na korzystaniu z nazwy domeny.

   

  Utrzymanie opcji na Nazwę Domeny

   

  Umowa zawarta między Usługodawcą a Nabywcą na mocy której Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi utrzymania opcji na Nazwę Domeny polegające na możliwości korzystania z opcji na Nazwy Domeny

   

  Użytkownik

   

   

   

   

   

   

   

  Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa lub zaciągać zobowiązania, która w wyniku dokonania Rejestracji w ramach Serwisu, uzyskała Konto i dostęp do Usług.

  Wydzierżawiający

  Użytkownik używający nazwy domeny na podstawie umowy Dzierżawy Nazwy Domeny.

   

  Zbywca

  Użytkownik lub Usługodawca oferujący za pośrednictwem Serwisu  zbycie lub dzierżawę nazwy domeny.

   

  Zbycie Nazwy Domeny

  Umowa zawarta między Zbywcą a Nabywcą albo między Zbywcą, Usługodawcą a Nabywcą, na mocy której Zbywca lub Usługodawca dokonuje na rzecz Nabywcy odpłatnej cesji praw i obowiązków wynikających z umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej zawartej z właściwym Rejestrem Nazw Domen, której skutkiem jest wstąpienie przez Nabywcę w prawa i obowiązki Zbywcy.

   

  Zbycie Rezerwacji Nazwy  Domeny

  Umowa zawarta między  Usługodawcą a Nabywcą, na mocy której Usługodawca  przenosi za wynagrodzeniem na Nabywcę uprawnienie do zawarcia w określonym czasie umowy o utrzymanie nazwy domeny z odpowiednim Rejestrem Nazw Domen.

   

  Zakup domeny na raty

  Umowa , na podstawie, której korzystanie  z nazwy domeny odbywa się na zasadzie uiszczania miesięcznych opłat, a z chwilą zapłaty ostatniej opłaty miesięcznej następuje cesja praw i obowiązków z umowy o utrzymanie nazwy domeny na Nabywcę.

   

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 2. Niniejszy Regulamin jest również regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w niniejszym Regulaminie jest Premium.pl Przemysław Bojczuk sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 37, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000369801, posiadająca numer REGON 142655260
 4. Dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu mają wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu. Chwila Rejestracji Użytkownika w Serwisie oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz zgodę na warunki określone w Regulaminie e-cesji. Każda czynność korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oznacza również zgodę na obowiązuje w danym czasie warunki Regulaminu i Regulaminu e-cesji. .
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy nie spełnią określonego przez Usługodawcę warunku (np. wieku). Zastrzeżenia dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będą każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu.
 7. Skorzystanie z Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu jest odpłatne. Do dokonania opłat i prowizji zobowiązany jest Zbywca. Wykaz opłat i prowizji, zasady ich naliczania określone są w sekcji Serwisu  pt. „Cennik”.
 8. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej bez informowania o tym Użytkowników.
 9. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny z którego korzysta Użytkownik wymagań określonych w witrynie http://premium.pl.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia techniczne lub inne utrudniania w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

 

 1. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW W RAMACH SERWISU
 1. Dostęp do Usług oferowanych przez Usługodawcę możliwy jest po zarejestrowaniu się Użytkownika w Serwisie i przekazaniu przez Użytkownika jego danych osobowych w Serwisie, w sposób opisany w niniejszym rozdziale Regulaminu, jak również po spełnieniu innych warunków wskazanych w Regulaminie.
 2. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie Konta Użytkownika przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnionego na jednej ze stron Serwisu oraz naciśnięcia klawisza „Dalej”.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika następujących danych:
 1. Nazwa Użytkownika (Login);
 2. Hasło;
 3. Adres e-mail.
 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola, których wypełnienie będzie dobrowolne (tzw. dane opcjonalne – np. płeć, wykształcenie itd., określonych każdorazowo w witrynie http://premium.pl).
 2. Podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, Użytkownik proszony jest o wypełnienie odpowiednich pól zgody, których wypełnienie jest równoznaczne z:
 1. Potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia, a także wszelkie Regulaminy właściwych Rejestrów Nazw Domen oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu i jego Usług;
 2. Wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przekazanie jego danych innym podmiotom, w szczególności Rejestrom Nazw Domen, jeśli jest to niezbędne dla świadczenia Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie. Wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych w celach marketingowych oraz na przetwarzanie przekazanych przez Użytkownika danych opcjonalnych;
 3. Wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

 1. Po dokonaniu pierwszego etapu Rejestracji w sposób wskazany powyżej, Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, list zawierający link aktywacyjny. Otworzenie przez Użytkownika linku aktywacyjnego w przeglądarce internetowej jest konieczne, aby założyć Konto Użytkownika oraz rozpocząć drugi etap Rejestracji
 2. W ramach drugiego etapu Rejestracji, po otworzeniu linku aktywacyjnego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia kwestionariusza i podania następujących danych:
 1. Imię oraz nazwisko lub nazwa firmy (w przypadku Rejestracji przez przedsiębiorcę);
 2. Adres zamieszkania lub w przypadku Rejestracji przez przedsiębiorcę adres siedziby firmy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
 3. Numer Identyfikacji Podatkowej (tylko w przypadku Rejestracji przez przedsiębiorcę).
 1. Użytkownik dokonując Rejestracji w Serwisie zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich. Ponadto, Użytkownik jest odpowiedzialny z utrzymanie w należytej poufności swojego Loginu oraz Hasła.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Loginu oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem w Loginu. Usługodawca informuje, że wszelkie treści przesłane lub wszelkie czynności dokonane przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem i hasłem Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.
 3. Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta oraz korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, możliwe jest po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu z użyciem prawidłowego Loginu oraz Hasła.

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Użytkowników.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i związku ze świadczonymi Usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
 3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 1. Korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 2. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, podejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
 3. Niepodejmowania działań takich jak: wielokrotna Rejestracja, uczestniczenie w Aukcji przy użyciu więcej niż jednego Konta, składanie ofert w Aukcji w której jest Zbywcą, wpływanie na wynik Aukcji w sposób nieuczciwy;
 4. Niepodejmowania działań takich jak: Rejestracja w przypadku zablokowania Konta Użytkownika w przypadku przewidzianym w pkt IX.5 Regulaminu;
 5. Korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;
 6. Niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
 7. Korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw;
 8. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę uprawnioną.
 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z Serwisu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE TRANSAKCJI

 

 1. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest dokonanie transakcji dotyczących:
 1. Rejestracji Nazwy Domeny;
 2. Rejestracja opcji na Nazwę Domeny;
 3. Utrzymania Nazwy Domeny;
 4. Utrzymania opcji na Nazwę Domeny;
 5. Zbycia Nazwy Domeny;
 6. Zbycia Rezerwacji Nazwy Domeny ;
 7. Dzierżawy Nazwy Domeny.
 1. Transakcje wymienione w pkt V.1 mogą się odbyć w następujący sposób:
 1. Użytkownik składa ofertę Usługodawcy na Rejestrację Nazwy Domeny, Utrzymanie Nazwy Domeny, Rejestrację opcji na Nazwę Domeny lub Utrzymanie opcji na Nazwę Domeny.
 2. Zbywca zaprasza Użytkowników do składania ofert w drodze Aukcji zwykłej otwartej, Aukcji zwykłej prywatnej lub Aukcji oczekującej;
 3. Zbywca składa ofertę przy wykorzystaniu Opcji „kup teraz”;
 4. Zbywca zaprasza do składania ofert przy wykorzystaniu Opcji „złóż ofertę”
 5. Usługodawca zaprasza do składania ofert w drodze Aukcji Holenderskiej, Aukcji zwykłej prywatnej lub Opcji „Kup Teraz”
 1. Usługodawca może pośredniczyć w przeprowadzeniu transakcji wskazanych w pkt V.2 lit. b) do d) na zasadach wskazanych w rozdziale X Regulaminu.
 2. Zbywca uczestnicząc w jakiejkolwiek transakcji w ramach Serwisu oświadcza i gwarantuje oraz ponosi z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność, że:
 1. Jest Abonentem nazwy domeny zgodnie z zasadami dotyczącymi właściwego Rejestru nazw domen internetowych a jego uprawnienie wynikające z rejestracji nazwy domeny nie jest ograniczone ani obciążone żadnymi prawami osób trzecich;
 2. Nazwa domeny będąca przedmiotem transakcji oraz jej rejestracja i dotychczasowe używanie nie narusza praw osób trzecich w tym w szczególności praw autorskich, praw ochronnych do znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej, dóbr osobistych oraz nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji;
 3. Nazwa domeny nie stanowi lub nie zawiera słów, które naruszają lub mogą naruszać przepisy prawa lub dobre obyczaje;nie nawołuje do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, nie obraża uczuć religijnych;nie propaguje ideologii nazizmu, komunizmu lub apartheidu;
 4. Nie istnieją żadne inne przeszkody do przeprowadzenia transakcji dotyczącej nazwy domeny, w szczególności nie ma ograniczeń wskazanych w Regulaminie e-cesji;
 5. W odniesieniu do Zbycia Nazwy Domeny oraz Dzierżawy Domeny: nazwa domeny została prawidłowo zarejestrowana w Rejestrze Nazw Domen na rzecz Zbywcy oraz jest prawidłowo opłacona w chwili przeprowadzenia transakcji;
 6. W odniesieniu do Zbycia Rezerwacji Nazwy Domeny, nazwa domeny została prawidłowo zarezerwowana na wskazany przez Zbywcę okres;
 7. Rejestracja nazwy domeny, której dotyczy transakcja nie jest przedmiotem żadnego sporu, w tym w szczególności sporu w Sądzie Polubownym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPO, w procedurze ADR lub sądzie powszechnym oraz Zbywca nie ma wiedzy, aby taki spór miał powstać w najbliższej przyszłości.
 1. W przypadku niespełnienia przez nazwę domeny warunków wskazanych w punkcie poprzedzającym i skierowania przez osobę trzecią roszczenia do Nabywcy o naruszenia jej praw z tytułu korzystania z nazwy domeny, Zbywca zwolni Nabywcę z odpowiedzialności i pokryje wszelkie szkody poniesione przez Nabywcę w związku z tymi roszczeniami, w tym odszkodowania, kary takie jak grzywny, zadośćuczynienia, wynagrodzenia prawników i doradców, oraz koszty sądowe i zastępstwa procesowego.
 2. Do transakcji opisanych w niniejszym Regulaminie, w wyniku których następuje zmiana Abonenta danej nazwy domeny zastosowanie będzie miał Regulamin e-cesji dostępny na jednej ze stron Serwisu.
 3. Po dokonaniu transakcji Zbywca jest zobowiązany do uiszczenia odpowiedniej prowizji dla Usługodawcy zgodnie z Sekcją Serwis „Cennik”.

 

 1. REJESTRACJA I UTRZYMYWANIE NAZW DOMEN
 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma możliwość Rejestracji Nazwy Domeny,Utrzymania Nazwy Domeny lub Rejestracji opcji na Nazwę Domeny.
 2. Zawarcie umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą następuje w chwili przyjęcia przez Usługodawcę zlecenia rejestracji nazwy domeny Użytkownika określającej nazwę domeny, serwerów przeznaczonych do rejestracji i utrzymywania nazwy domeny oraz określenia terminu utrzymania nazwy domeny.
 3. Usługodawca może wskazać również inne dane niezbędne do wskazania w zleceniu rejestracji nazwy domeny Użytkownika. Informacja o konieczności podania danych będzie każdorazowo udostępniana Użytkownikowi. Zlecenie rejestracji nazwy domeny jest składane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza udostępnionego na  stronach Serwisu.
 4. Przyjęcie zlecenia zostanie potwierdzone przez wysłanie powiadomienia do Użytkownika w ramach jego Konta.
 5. Usługodawca w żaden sposób nie weryfikuje czy dane podane w ofercie Użytkownika są prawidłowe i czy Użytkownik zawierając umowę na Rejestrację lub Utrzymanie Nazwy Domeny nie narusza praw osób trzecich. W powyższym zakresie odpowiedzialność Usługodawcy względem osób trzecich zostaje wyłączona.
 6. Usługodawca może odmówić przyjęcia zlecenia Użytkownika na Rejestrację Nazwy Domeny, Utrzymanie Nazwy Domeny, Rejestrację opcji na Nazwę Domeny lub Utrzymanie opcji na Nazwę Domeny w następujących przypadkach:
 1. Oferta jest niekompletna lub zawiera błędy, a Użytkownik nie dokonał uzupełnienia lub korekty w terminie wyznaczonym przez Usługodawcę;
 2. Nie jest możliwe przekazanie oferty Użytkownika przez Usługodawcę do Rejestru Nazw Domen bądź Rejestr Nazw Domen odmawia przyjęcia oferty.
 1. Usługodawca zastrzega, że Rejestracja Nazwy Domeny, Utrzymanie Nazwy Domeny lub Rejestracja opcji na Nazwę Domeny podlega regulaminom właściwych Rejestrów Nazw Domen oraz przepisom prawnym krajów, na terenie których działają odpowiednie Rejestry Nazw Domen, a Usługodawca działa wyłącznie jako pośrednik między Użytkownikiem a odpowiednim Rejestrem Nazw Domen. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania właściwych Rejestrów Nazw Domen.
 2. Wynagrodzenie należne Usługodawcy za Rejestrację lub Utrzymanie Nazwy Domeny oraz opłaty wymagane przez właściwe Rejestry Nazw Domen wskazane jest w sekcji Serwisu pt. „Opłaty”.
 3. Niezależnie od powyższych postanowień, Rejestracja Nazwy Domeny lub Utrzymanie Nazwy Domeny może nastąpić w drodze przeprowadzenia Aukcji, Opcji „Kup Teraz” lub „Złóż ofertę” na zasadach wskazanych w poniższym Regulaminie.

 

 1. ZASADY PRZEPROWADZENIA AUKCJI

 

 1. Przed rozpoczęciem Aukcji, Zbywca wypełnia stosowny formularz określając m.in. nazwę domeny, rodzaj Aukcji, cenę wywoławczą, czas trwania Aukcji. W formularzu Zbywca wskazuje również sposób zapłaty ceny.  
 2. Po zatwierdzeniu przez Zbywcę treści formularza, Aukcja jest udostępniona w Serwisie, chyba że Zbywca wskaże w formularzu inny termin udostępnienia Aukcji.
 3. W przypadku Aukcji zwykłej otwartej oraz zwykłej prywatnej udostępnienie Aukcji w Serwisie oznacza jednocześnie jej rozpoczęcie. W przypadku Aukcji oczekującej rozpoczęcie Aukcji następuje z chwilą złożenia pierwszej oferty przez Licytanta i może nastąpić w innym terminie niż udostępnienie Aukcji w Serwisie.
 4. W przypadku Aukcji zwykłej prywatnej nie następuje jej udostępnienie w Serwisie. Aukcja zwykła prywatna zostaje udostępniona wyłącznie Użytkownikom zaproszonym przez Zbywcę w drodze wysłania powiadomienia na adres e-mail podany podczas Rejestracji. Użytkownik zaproszony do Aukcji zwykłej prywatnej w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, może przystąpić do tej Aukcji poprzez złożenie oferty.
 5. Zbywca może przeprowadzać jednocześnie nie więcej niż 5000 Aukcji.
 6. Zbywca może wprowadzić zmiany w formularzu dotyczącym Aukcji do chwili złożenia pierwszej oferty przez Licytanta. Zmiany w formularzu nie mogą dotyczyć czasu trwania Aukcji oraz ceny.
 7. W ciągu 24 godzin od udostępnienia Akcji w Serwisie, nie później jednak niż do momentu złożenia pierwszej oferty przy Licytanta, Zbywca może zakończyć Aukcję bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.
 8. Użytkownik bierze udział w Aukcji poprzez złożenie oferty nabycia nazwy domeny w toku licytacji. Złożenie oferty nabycia nazwy domeny następuje w postaci złożenia oferty na odpowiednim formularzu.
 9. Z chwilą złożenia oferty nabycia nazwy domeny w toku licytacji Licytant wyraża zgodę na przekazanie Zbywcy następujących informacji dotyczących Licytanta: Imię, Nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz NIP. Jeśli w wyniku przeprowadzeniu Aukcji dochodzi do zmiany Abonenta Nazwy Domeny, Zbywca oraz Nabywca otrzymują wiadomość od automat@dns.pl zawierającą dane zapisane przez Rejestr Nazw Domen, chyba że transakcja odbyła się za pośrednictwem Usługodawcy.
 10. W trakcie trwania Aukcji Użytkownicy mogą zadawać pytania Zbywcy dotyczące przedmiotu Aukcji. Pytania będą kierowane automatycznie na adres e-mail podany przez Zbywcę podczas Rejestracji.
 11. Do składania ofert w Aukcji stosuje się następujące zasady:
 1. Pierwsza oferta złożona w Aukcji musi być wysokości co najmniej ceny wywoławczej ustalonej przez Zbywcę;
 2. Jeżeli wysokość oferty złożonej przez Licytanta w toku Aukcji jest wyższa od ceny wywoławczej lub od wysokości oferty innego Licytanta, dla Licytantów uwidoczniona jest tylko taka wysokość tej oferty, która zapewnia Licytantowi prowadzenie w Aukcji.
 1. Wysokość kwoty postąpienia zależy od wysokości kwoty na jaką opiewa licytacja w danej Aukcji zgodnie z poniższymi zasadami:
 1. Kwota licytacji poniżej 1000 zł – postąpienie 10 zł;
 2. Kwota licytacji od 1000 zł – 4999 zł – postąpienie 100 zł;
 3. Kwota licytacji od 5000 zł – 9999 zł – postąpienie 250 zł;
 4. Kwota licytacji powyżej 10000 zł – postąpienie 500 zł
 1. Złożenie oferty w trakcie Aukcji wiąże Licytanta do momentu zakończenia Aukcji. Zakończenie Aukcji następuje z upływem czasu, na który przewidziana była Aukcja lub który został określony przez Usługodawcę, albo jeśli w warunkach Aukcji wprowadzona została Opcja „kup teraz” - po skorzystaniu przez Nabywcę z tej Opcji. Aukcję może również zakończyć Zbywca przed upływem czasu, na który Aukcja była przewidziana Aukcja, w przypadku przewidzianym w pkt VII.7 niniejszego Regulaminu.
 2. Odrzucenie oferty Licytanta przez Zbywcę albo wycofanie oferty przez Licytanta jest nieskuteczne.
 3. Licytant, którego Konto zostało zablokowane lub usunięte zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu między złożeniem oferty a zakończeniem Aukcji nie ma możliwości dalszej licytacji w Aukcji.
 4. Zwycięzcą Aukcji jest Licytant, którego oferta zawierała najwyższą cenę. Jeżeli kilku Licytantów złożyło ofertę zawierającą tę samą najwyższą cenę, zwycięzcą jest Licytant, który jako pierwszy złożył tę ofertę.
 5. Jeżeli w chwili zakończenia Aukcji zgodnie z powyższymi postanowieniami, można wyłonić zwycięzcę, następuje przybicie poprzez powiadomienie Zbywcy i Nabywcy o zakończeniu Aukcji ze wskazaniem jej zwycięzcy. Powiadomienie następuje poprzez przesłanie elektronicznej wiadomości na Konto Użytkownika.

Zawarcie umowy między Zbywcą a Nabywcą następuje z chwilą przybicia. Z chwilą zakończenia Aukcji Zbywca i Nabywca otrzymują informacje o drugiej stronie: Imię, Nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz NIP. Jeśli w wyniku przeprowadzeniu Aukcji dochodzi do zmiany Abonenta Nazwy Domeny, Zbywca oraz Nabywca otrzymują wiadomość od automat@dns.pl, zawierającą dane wpisane do Rejestru Nazw Domen, chyba że transakcja odbyła się za pośrednictwem Usługodawcy.

 

 1. ZASADY PRZEPROWADZENIA AUKCJI HOLENDERSKIEJ
 1. Aukcja Holenderska jest usługą oferowaną przez Usługodawcę.
 2. Przedmiotem Aukcji Holenderskiej jest Zbycie Rezerwacji Nazwy Domeny.
 3. Cena Nabycia Rezerwacji Nazwy Domeny jest określona przez Usługodawcę w ramach aukcji. Użytkownik bierze udział w Aukcji Holenderskiej poprzez złożenie oferty nabycia rezerwacji nazwy domeny.
 4. W trakcie trwania aukcji cena jest stopniowo obniżana przez Usługodawcę, według uznania Usługodawcy.
 5. Aukcja holenderska kończy się z chwilą akceptacji ceny przez pierwszego Użytkownika lub upływu czasu na jaki została udostępniona.

 

 1. PRZECHWYTYWANIE NAZWY DOMENY
 1. Użytkownik może zawrzeć z Usługodawcą umowę na Przechwycenie Nazwy Domeny.
 2. Usługodawca nie gwarantuje, że nastąpi skuteczna rezerwacja Nazwy Domeny będącej przedmiotem Umowy o Przechwycenie Nazwy Domeny.
 3. W przypadku dokonania skutecznej Rezerwacji Nazwy Domeny będącej przedmiotem Umowy o Przechwycenie Nazwy Domeny:

a) jeśli wyłącznie jeden Użytkownik przystąpił do Usługi przechwycenia Nazwy Domeny, Usługodawca wystawia Opcję "Kup Teraz" zgodnie ze wskazaniem w sekcji Serwisu pt. „Opłaty” i przyjmuje, że Użytkownik złożył ofertę na taką kwotę;

b)        w pozostałych przypadkach, Usługodawca udostępnia Aukcję zwykłą prywatną, do której zaproszeni są wszyscy Użytkownicy, którzy zawarli Umowę o Przechwycenie Nazwy Domeny, będącej przedmiotem Aukcji.

 1. Przyjmuje się, że Użytkownicy którzy zawarli Umowę o Przechwycenie Nazwy Domeny składają z chwilą udostępnienia Aukcji oferty w kwocie zgodnie ze wskazaniem w sekcji Serwisu pt. „Opłaty”, przy czym kolejność złożenia ofert jest identyczna jak kolejność zawierania Umów o Przechwycenie Nazwy Domeny.
 2. W aukcji o której mowa w punkcie X.3 mogą uczestniczyć pozostali Użytkownicy, po uiszczeniu opłaty zgodnie ze wskazaniem w sekcji Serwisu pt. „Opłaty”.
 3. Czas trwania Aukcji określa Usługodawca.
 4. Zawarcie umowy między Usługodawcą a Nabywcą następuje z chwilą przybicia. Na rzecz Użytkownika,który wygrywa Aukcje i dokona opłaty zgodnie z zapisami punktu XIII, dokonywana jest rejestracja Nazwy Domeny  będącej przedmiotem Aukcji.
 1. OPCJE „KUP TERAZ” ORAZ „ZŁÓŻ OFERTĘ”
 1. Zbywca może przeprowadzić transakcję z użyciem Opcji „kup teraz” lub „złóż ofertę”. Zbywca wybiera jedną z ww. Opcji podczas wypełniania formularza. Formularz powinien również określać nazwę domeny, a w przypadku Opcji „kup teraz” również stałą cenę.
 2. Opcja „kup teraz” może być określona samodzielnie lub wraz z wnioskiem o przeprowadzenie Aukcji w drodze zaznaczenia tej Opcji w formularzu Aukcji.
 3. Po zatwierdzeniu przez Zbywcę treści formularza, wymienione Opcje są udostępnione w Serwisie, chyba że Zbywca wskaże w formularzu inny termin udostępnienia w Serwisie.
 4. W przypadku Opcji „kup teraz” zawarcie umowy następuje poprzez oświadczenie przez Nabywcę skorzystania z Opcji „kup teraz”, o czym Zbywca będzie automatycznie powiadomiony.
 5. Niezwłocznie po oświadczeniu przez Nabywcę skorzystania z Opcji „kup teraz”, Nabywca  i Zbywca otrzymują informacje o drugiej stronie: imię, nazwisko, adres e-mail: Imię, Nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz NIP. Jeśli w wyniku przeprowadzeniu Aukcji dochodzi do zmiany Abonenta Nazwy Domeny, Zbywca oraz Nabywca otrzymują wiadomość od automat@dns.pl zawierającą dane wpisane do Rejestru Nazw Domen, chyba że transakcja odbyła się za pośrednictwem Usługodawcy.
 6. W przypadku Opcji „złóż ofertę” zawarcie umowy następuje poprzez potwierdzenie przyjęcia przez Zbywcę oferty, w tym ceny zaproponowanej przez Nabywcę w drodze komunikacji w ramach Konta, o czym Nabywca będzie automatycznie powiadomiony. W razie wątpliwości powiadomienie wysłane przez Nabywcę zawierające cenę poczytuje się za złożenie oferty. Po złożeniu oferty Zbywca może ofertę przyjąć od razu, odrzucić lub przeprowadzić negocjacje z Nabywcą zakończone przyjęciem oferty lub jej odrzuceniem.
 7. Niezwłocznie po potwierdzeniu przez Zbywcę ceny zaproponowanej przez Nabywcę, Nabywca i Zbywca otrzymują informacje o drugiej stronie: imię, nazwisko, adres e-mail: Imię, Nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz NIP. Jeśli w wyniku przeprowadzeniu Aukcji dochodzi do zmiany Abonenta Nazwy Domeny, Zbywca oraz Nabywca otrzymują wiadomość od automat@dns.pl zawierającą dane wpisane do Rejestru Nazw Domen, chyba że transakcja odbyła się z pośrednictwem Usługodawcy.
 1. DZIERŻAWA DOMENY
 1. Użytkownik może zaoferować dzierżawę nazwy domeny innemu Użytkownikowi określając stałą, miesięczną kwotę opłaty, okres dzierżawy oraz minimalną ilość miesięcy na jaką umowa winna zostać opłacona z góry.
 2. Dzierżawa domeny może być zakończona zbyciem nazwy domeny. Forma dzierżawy zakończona zbyciem jest umową zakupu domeny na raty i musi być wybrana przez strony przed rozpoczęciem dzierżawy.
 3. Dzierżawca wraz z wpłynięciem pierwszej opłaty miesięcznej zobowiązuje się udostępnić domenę do użytkowania Wydzierżawiającemu do czasu wygaśnięcia okresu dzierżawy lub niedotrzymania warunków umowy przez Wydzierżawiającego. Podczas okresu dzierżawy Usługodawca ogranicza funkcjonalność Konta Wydzierżawiającego i Dzierżawcy w zakresie nazwy domeny będącej przedmiotem umowy.

 

 1. Dzierżawca zobowiązuje się do przedłużenia okresu utrzymania nazwy domeny na okres wystarczający dla zapewnienia trwałego funkcjonowania nazwy domeny przez cały okres dzierżawy.
 2. Najemca zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności za dzierżawę  domeny oraz do korzystania z nazwy domeny zgodnie z prawem i dobrym obyczajem.
 3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności jednej miesięcznej opłaty przez Wydzierżawiającego, umowa dzierżawy nazwy domeny może zostać rozwiązana. W takim przypadku Najemcy nie przysługuje zwrot poniesionych opłat.
 4. W przypadku transakcji dzierżawy z opcją zakupu domeny na raty, z chwilą wpłacenia ostatniej raty następuje cesja nazwy domeny na Najemcę.

 

 1. WYKONANIE UMOWY I KONSEKWENCJE NIEOPŁACENIA TRANSAKCJI
 1. W terminie 5 dni od zawarcia umowy w drodze Aukcji lub Opcji „Kup Teraz” lub „Złóż Ofertę” Nabywca jest zobowiązany uiścić odpowiednią opłatę za dokonanie transakcji na rzecz Usługodawcy. Wykaz opłat określony jest w sekcji Serwisu pt.„Opłaty”.
 2. Za dzień uiszczenia opłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniej opłaty przez Usługodawcę, Zbywca ma obowiązek rozpoczęcia procedury e-cesji według warunków określonych w Regulaminie e-cesji dostępnym na stronach Serwisu.
 4. Nabywca może uzyskać prawo prolongaty o 3 dni terminu na uiszczenie opłaty.Tak uiszczona opłata winna być powiększona o 10% w stosunku do opłaty pierwotnej.
 5. Po bezskutecznym upływie terminów wskazanych powyżej i nieotrzymaniu przez Usługodawcę opłaty za transakcję, Konto Nabywcy jest blokowane, a transakcję uznaje się za anulowaną.
 6. Aby odblokować Konto, Nabywca jest zobowiązany uiścić kwotę w wysokości 50 zł netto (słownie: pięćdziesiąt złotych netto) na rachunek Usługodawcy, a w przypadku gdy Nabywca nie opłacił więcej niż jednej transakcji – 100 zł netto (słownie: sto złotych netto).
 7. W czasie zablokowania Konta jedyną czynnością jaką Użytkownik może wykonać w ramach Serwisu jest zapłata należności o których mowa w punkcie poprzedzającym.

 

 1. MOŻLIWOŚĆ POŚREDNICZENIA W TRANSAKCJI PRZEZ USŁUGODAWCĘ
 1. Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca może pośredniczyć w Aukcji, Opcji „Kup teraz” lub „Złóż ofertę” w ramach Serwisu.
 2. Pośredniczenie przez Usługodawcę w Aukcji, Opcji „Kup teraz” lub „Złóż ofertę” odbywa się na następujących warunkach:
 1. Zbywca wybiera opcję pośredniczenia Usługodawcy w transakcji przeprowadzonej przez niego zaznaczając odpowiednie pole na formularzu;
 2. Aukcja, Opcja „Kup teraz” lub „Złóż ofertę” zostaje przeprowadzona z zachowaniem wyżej wskazanych postanowień Regulaminu z tym zastrzeżeniem, że z chwilą zakończenia Aukcji i wyłonienia Nabywcy lub przyjęcia oferty przez Nabywcę w drodze Opcji „Kup Teraz” lub przyjęcia oferty przez Zbywcę od Nabywcy w drodze Opcji „Złóż Ofertę”, Zbywca dokonuje, w zależności od rodzaju transakcji, Zbycia Nazwy Domeny, na rzecz Usługodawcy, a Usługodawca dokonuje niezwłocznie, w zależności od rodzaju transakcji, Zbycia Nazwy Domeny na Nabywcę w sposób opisany poniżej;
 3. Po zakończeniu Aukcji, Opcji „Kup Teraz” lub „Złóż ofertę” Nabywca wpłaca należność za daną nazwę domeny na konto Usługodawcy;
 4. Po zaksięgowaniu wpłaty od Nabywcy, o której mowa w punkcie poprzedzającym, Zbywca dokonuje Zbycia Nazwy Domeny w drodze e-cesji zgodnie z postanowieniami odrębnego Regulaminu e-cesji na Usługodawcę, a następnie Usługodawca dokonuje Zbycia Nazwy Domeny w drodze e-cesji zgodnie z odrębnym Regulaminem e-cesji na Nabywcę.
 5. Na życzenie Nabywcy Usługodawca wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT Nabywca zaznacza odpowiednie pole na formularzu;
 6. Po dokonaniu Zbycia Nazwy Domeny przez Usługodawcę na rzecz Nabywcy w drodze e-cesji lub po dokonaniu Rejestracji Nazwy domeny na rzecz Nabywcy, Usługodawcę wpłaca na konto Zbywcy należność za daną transakcję pomniejszoną o prowizję Usługodawcy zgodnie z Sekcją „Cennik”.
 7. Postanowienia rozdziału IX stosuje się odpowiednio.
 1. Z tytułu pośredniczenia przez Usługodawcę w Aukcji, Opcji „Kup Teraz” lub „Złóż ofertę” Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. Niedokonanie lub nieprawidłowe dokonanie Zbycia Nazwy Domeny  przez Zbywcę na Usługodawcę, w szczególności pozostające w sprzeczności z Regulaminem e-cesji;
 2. Niespełnienie przez Zbywcę warunków i obowiązków wskazanych w V.4 Regulaminu. W tym przypadku zastosowanie ma pkt. V.5 Regulaminu;
 3. Nieopłacenie przez Nabywcę danej transakcji;
 1. W przypadku pośredniczenia przez Usługodawcę w Aukcji, Opcji „Kup teraz lub „Złóż ofertę”, Usługodawcę odpowiada wobec Użytkownika za szkody, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Usługodawcę, o którym mowa w punkcie XII.2 Regulaminu, przy czym wysokość odszkodowania ogranicza się odpowiednio do ceny oferty zwycięskiej w danej Aukcji, ceny podanej w Opcji „Kup Teraz” lub ceny ustalonej przez Użytkowników w wyniku przeprowadzenia Opcji „Złóż ofertę”.
 2. W każdym przypadku powzięcia przez Usługodawcę wątpliwości odnośnie wartości danej nazwy domeny, ma on prawo powołać niezależnego rzeczoznawcę w celu stwierdzenia wartości nazwy domeny. W przypadku rozbieżności między wartością nazwy domeny stwierdzoną przez rzeczoznawcę a wartością podaną odpowiednio jako cena oferty zwycięskiej w danej Aukcji, ceny podanej w Opcji „Kup Teraz” lub ceny ustalonej przez Użytkowników w wyniku przeprowadzenia Opcji „złóż ofertę”, odpowiedzialność Usługodawcy ogranicza się do wartości nazwy domeny wskazanej przez rzeczoznawcę.
 3. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w punktach poprzedzających nie znajduje zastosowania w wypadku wyrządzenia szkody przez Usługodawcę z winy umyślnej.
 4. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu pośredniczenia w Aukcji, Opcji „Kup teraz lub „Złóż ofertę” jest wyłączona w przypadku wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia nagłe, których Usługodawca nie mógł przewidzieć ani którym nie mógł przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań przez Usługodawcę (np. klęski żywiołowe, przerwy dostawy energii, itp.). W takim przypadku Usługodawca zobowiązuje do poinformowania Zbywcy oraz Nabywcy o wystąpieniu siły wyższej w terminie 7 dni od dnia jej wystąpienia, przesyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Zbywcę oraz Nabywcę w formularzu rejestracyjnym.
 5. W pozostałym zakresie do odpowiedzialności Usługodawcy zastosowanie mają postanowienia rozdziału XII Regulaminu.

 

 1. ZASADY ZAMIESZCZANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW TREŚCI W SERWISIE

 

 1. W ramach Usług oferowanych przez Serwis, Użytkownik może przesyłać lub zamieszczać w Serwisie treści takie jak: komentarze, opinie, informacje, ogłoszenia, wpisy, rekomendacje (dalej łącznie jako: „ Treści” ), zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca informuje, że przesyłanie lub zamieszczanie Treści przez Użytkownika w Serwisie, odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik jest administratorem danych osobowych, które mogą być przez Użytkownika przesyłane lub zamieszczone w Serwisie. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że spełnił wszystkie obowiązki i wymogi związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Niniejszym Użytkownik powierza Usługodawcy ww. dane do przetwarzania zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w celu świadczenia przez Usługodawcę Usług.
 4. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu niepodzielnie i bez ograniczeń, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w stosunku do Treści przesyłanych lub zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie jak również, że Treści nie naruszają praw osób trzecich, ani nie zawierają treści niezgodnych z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność.
 5. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie przesyłać ani zamieszczać Treści, o ile zawierałyby treści sprzeczne z prawem lub treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Usługodawcę jest nielegalne.
 6. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie przesyłać ani zamieszczać Treści, o ile takie Treści są przedmiotem praw majątkowych osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do przesyłania lub zamieszczania takich Treści.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu Treści bez powiadomienia o tym Użytkownika, jeśli otrzyma lub uzyska urzędową albo inną wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności, a w szczególności jeżeli Usługodawca otrzyma lub uzyska wiadomość o tym, że Treści:
 1. naruszają lub mogą naruszać przepisy prawa lub dobre obyczaje;
 2. nawołują do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, obrażają uczucia religijne lub kwestionują bezwyznaniowość;
 3. propagują ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionują prawdę historyczną;
 4. godzą w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
 5. naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa ochronne do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz prawa autorskie i prawa pokrewne;
 6. promują, zachęcają lub instruują w zakresie działań przestępczych.
 1. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do:
 1. usunięcia Treści, bez powiadomienia Użytkownika, które nie spełniają norm technicznych opisanych na stronie bądź przyjętych jako obowiązujące standardy;
 2. usunięcia Treści, bez powiadomienia Użytkownika, na wniosek osoby której dane Treści dotyczą;
 3. rezygnacji w dowolnym czasie z udostępnienia Usługi polegającej na możliwości przesyłania lub zamieszczania w Serwisie przez Użytkowników Treści.

 

 

 

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 

 1. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach Serwisu, w tym w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartych przez Użytkowników umów w wyniku przeprowadzenia transakcji. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za następstwa zachowań i działań Użytkowników oraz osób trzecich stanowiących naruszenie przepisów obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Aukcji lub Opcji „kup teraz” lub „złóż ofertę” w przypadku gdy pozostaje ona w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub z obowiązującymi przepisami prawa, w tym również w razie naruszenia zasad wskazanych pkt V.4.
 3. Usunięta Aukcja lub ww. Opcje przestają być dostępne w Serwisie, wszelkie złożone przez Licytantów oferty nie wywołują skutków i nie jest możliwe podjęcie jakichkolwiek innych czynnością związanych z Aukcją lub Opcjami. Usunięta Aukcja lub Opcja nie może zostać przywrócona.
 4. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w ramach Serwisu, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
 2. zawartość Treści, jak również wszelkich innych informacji przesyłanych lub zamieszczonych w ramach Serwisu przez Użytkowników, w szczególności za ich zgodność z prawem, prawdziwość, aktualność, wartość dla innych osób korzystających z Serwisu itd.;
 3. szkody spowodowane zawartością Treści lub wszelkich innych informacji, jak również wszelkich innych informacji zamieszczanych w ramach Serwisu przez Użytkowników;
 4. jakiekolwiek inne szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
 5. skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie Hasła Użytkownika;
 6. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
 7. przypadkowe lub omyłkowe usunięcie Aukcji, Opcji „kup teraz” lub „złóż ofertę”, Treści lub jakiejkolwiek innej informacji zamieszczonej przez Użytkownika w ramach Serwisu, jak również za przypadkowe zablokowanie lub usunięcie Konta Użytkownika;
 8. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu siły wyższej, a także działań lub zaniechań Użytkownika oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Użytkownik ponosi odpowiedzialność.
 2. Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności świadczenia Usług, obsługi procesu rejestracji, logowania do Konta, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu zawarcia i wykonywania Umowy i obsługi reklamacji.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Dane Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu lub jego Usług, a następnie zostaną usunięte z systemu.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełnienia oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem Użytkownik traci możliwość skorzystania z Usług i jest to jednoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.
 6. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają:
 1. Utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu oraz Hasła;
 2. Tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 1. Jeśli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym imię, nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail) może to czynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 2. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa, w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać na adres Usługodawcy: info@premium.pl
 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych mu przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyska zgodę od tych klientów na przetwarzanie ich danych w zakresie i w celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

 

 1. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Użytkownik może w dowolnym czasie zakończyć korzystanie z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu lub modyfikacji określonych opcji Serwisu.
 2. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu  (blokując lub usuwając jego konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
 1. podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 2. prześle lub zamieści w Serwisie Treści i/lub jakąkolwiek inną informację niezgodną z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności z pkt XI.4 – XI.6;
 3. dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 4. naruszy zasady Serwisu określone w pkt  IV.3 lub V.4;
 5. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i/lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy.
 1. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. W takim wypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

 1. REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę oraz pytania związane z użytkowaniem Serwisu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: info@premium.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, indywidualną nazwę Użytkownika (Login), jego dokładny adres zamieszkania lub siedziby, ewentualnie adres korespondencyjny oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownikowi przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 4. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Usługodawcę rozpatrywane.
 5. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres: info@premium.pl.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub możliwość wykonywania Usług przez inne osoby, którym powierzy ich wykonanie.  Klient nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z chwilą skorzystania przez niego z jakiejkolwiek Usługi dostępnej w Serwisie.
 3. Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 6. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza umieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Użytkownik jest poinformowany dodatkowo o sposobie korzystania z Serwisu oraz o Usługach oferowanych za pośrednictwem Serwisu na jego stronach internetowych.

 

 

 


Ten Regulamin obowiązywał w dniach 20.01.2011-14.03.2011, aktualny regulamin znajduje się znajduje się tutaj.