§1 DEFINICJE

Usługodawca - premium.pl Sp. z o.o. (dawniej: premium.pl Przemysław Bojczuk Sp.k.) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 37, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000521817, posiadająca numer REGON 142655260 oraz NIP 5213584915.

Regulamin - niniejszy regulamin, dostępny na stronie http://premium.pl/regulamin-ssl.html.

Regulamin Serwisu premium.pl - regulamin, dostępny na stronie http://premium.pl/regulamin.html.

Regulamin subskrybenta wydany przez jednostkę certyfikującą - regulacje w przedmiocie zasad i warunków uzyskania i korzystania z certyfikatów SSL, w tym warunki licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, dostępne na stronie internetowej Jednostki certyfikującej oraz na stronie http://premium.pl/regulaminy.

Jednostka certyfikująca - podmiot wystawiający Certyfikat SSL i udzielający licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.

Certyfikat SSL - zbiór danych elektronicznych składających się z klucza publicznego, informacji identyfikujących właściciela klucza publicznego oraz informacji na temat jego ważności, które zostały cyfrowo podpisane przez Jednostkę certyfikującą. Służy do szyfrowania danych przesyłanych w Internecie między Użytkownikiem, a serwerem.

Specyfikacja Certyfikatu SSL - charakterystyka danego Certyfikatu SSL, zawierająca jego nazwę, okres ważności, funkcjonalność, cenę, rodzaj podmiotów uprawnionych do uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL (konsument/przedsiębiorca), dostępna na stronie internetowej Jednostki certyfikującej oraz na stronie http://premium.pl/offer/ssl.html .

Usługa Certyfikat SSL ? usługa przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na podstawie Umowa o świadczenie Usługi zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w ramach, której Usługodawcę działa jako pośrednik pomiędzy Jednostką certyfikującą a Użytkownikiem w procedurze zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL poprzez zamieszczenie na stronie Usługodawcy ofert Jednostek certyfikujących, umożliwienie dokonania zamówienia Certyfikatu SSL na stronie Usługodawcy, przekazanie dokonanego na stronie Usługodawcy zamówienia do Jednostki certyfikującej, uzyskiwanie i udzielanie informacji w zakresie procedury zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Podmiot - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa lub zaciągać zobowiązania.

Zamawiający - podmiot, który zamierza lub dokonał na stronie Usługodawcy zamówienia w celu uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa lub zaciągać zobowiązania, która w wyniku dokonania Rejestracji w ramach Serwisu, uzyskała Konto Użytkownika i dostęp do Usług.

Konto Użytkownika - jedna z Sekcji Serwisu dostępna dla Użytkownika po podaniu Loginu oraz Hasła, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

Nazwa certyfikowanej domeny - adres internetowy (nazwa domeny lub subdomeny) wybrany przez Zamawiającego, dla którego ma zostać wystawiony wskazany w zamówieniu Certyfikat SSL.

E-mail weryfikacyjny - email, na który Jednostka certyfikująca przekazuje Zamawiającemu wiadomości dotyczące procedury uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatów SSL, w formie admin@nazwa_certyfikowanej_domeny (np. admin@domenacertyfikowana.pl gdy nazwa certyfikowanej domeny brzmi: "domenacertyfikowana.pl").

Cennik - wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług oraz zasady ich naliczania.

Opłata abonamentowa - określone w Cenniku cyklicznie opłaty uiszczane zgodnie z Regulaminem Serwisu premium.pl przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi.

Partner Usługodawcy ? podmiot współpracujący z Usługodawcą.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługodawca nie jest Jednostką certyfikującą, nie wystawia zatem Certyfikatu SSL, ani nie udziela licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL. Nie jest również stroną umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.

 2. Usługodawca pośredniczy wyłącznie w procedurze zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL poprzez zamieszczenie na stronie premium.pl oferty Jednostki certyfikującej, umożliwienie dokonania zamówienia Certyfikatu SSL na stronie premium.pl, przekazanie dokonanego na stronie premium.pl zamówienia do Jednostki certyfikującej, uzyskiwanie i udzielanie informacji w zakresie procedury zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.

 3. Usługodawca nie gwarantuje uzyskania Certyfikatu SSL. Udzielenie licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL zależy wyłącznie od decyzji Jednostki certyfikującej.

 4. Usługodawca nie świadczy pomocy technicznej w zakresie wykonania umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, w tym nie przyjmuje i rozpatruje reklamacji w tym zakresie. Wszelkie uwagi i reklamacje związane z wykonaniem umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL należy kierować do Jednostki certyfikującej na adresy podane w wiadomości e-mail otrzymanej w trakcie procedury zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL na E-mail weryfikacyjny.

 5. Okres ważności Certyfikatu SSL podany w Specyfikacji Certyfikatu SSL liczony jest od daty jego wydania w sposób określony w § 3 pkt 7.

 6. Instalacja Certyfikatu SSL na serwerze powinna nastąpić w terminie jednego roku od dnia jego wydania. W przypadku braku instalacji w tym terminie Jednostka certyfikująca jest uprawniona do anulowania Certyfikatu SSL.

 7. Certyfikat SSL może zostać zainstalowany dla serwera, który dysponuje adresem IP. Dokładne zasady oraz wymogi co do instalacji Certyfikatu SSL określa administrator serwera, z którego usług korzysta bądź będzie korzystał Zamawiający.

 8. Certyfikat SSL wystawiany jest wyłącznie dla jednej, konkretnej nazwy domeny chyba, że Specyfikacja Certyfikatu SSL stanowi inaczej.

 9. W Specyfikacji Certyfikatu SSL określony jest rodzaj podmiotów uprawnionych do uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL (konsument/przedsiębiorca). Konsument może uzyskać Certyfikat SSL wyłącznie wówczas gdy taką możliwość przewidziano w Specyfikacji Certyfikatu SSL w ramach wymagań koniecznych do spełnienia podczas procedury uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z certyfikatu SSL.

 10. Po otrzymaniu Certyfikatu SSL w sposób opisany w § 3 pkt 7 poniżej Zamawiający nie może dokonać zmiany Nazwy certyfikowanej domeny.

§3 WARUNKI I PROCEDURA UZYSKANIA CERTYFIKATU SSL

 1. Dostęp do Usług oferowanych przez Usługodawcę mają wyłącznie Użytkownicy.

 2. Warunkiem koniecznym uzyskania Certyfikatu SSL za pośrednictwem premium.pl jest wykonanie czynności w ramach następujących III etapów:

  1. I etap obejmuje:

   1. złożenie przez Zamawiającego zamówienia Certyfikatu SSL na stronie premium.pl, oraz
   2. zaakceptowanie przez Zamawiającego niniejszego Regulaminu, po zapoznaniu się z jego treścią, oraz
   3. zaakceptowanie przez Zamawiającego Regulaminu serwisu premium.pl, po zapoznaniu się z jego treścią, oraz
   4. zaakceptowanie przez Zamawiającego Regulaminu subskrybenta wydanego przez Jednostkę certyfikującą, która wystawia wybrany przez Zamawiającego Certyfikat SSL i udziela licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, po zapoznaniu się z jego treścią, oraz
   5. wyrażenie zgody przez Zamawiającego na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym danych zawartych w Certyfikacie SSL, przez Usługodawcę oraz Partnera Usługodawcy oraz Jednostkę certyfikującą w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi Certyfikat SSL, przeprowadzenia procedury zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL oraz wykonania umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, oraz
   6. wyrażenie zgody przez Zamawiającego na otrzymywanie od Usługodawcy i Jednostek certyfikujących wszelkich informacji określonych niniejszym Regulaminem, a także innych związanych z Usługą Certyfikat SSL, przeprowadzeniem procedury zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, udzieleniem licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL oraz wykonaniem umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, a także innymi usługami świadczonymi przez Usługodawcę i Jednostki certyfikujące, w tym informacji handlowych (reklamowych i marketingowych) w trybie przesłania ich na adres e-mail lub SMS na numer telefonu podane przez Zamawiającego, oraz
   7. oświadczenie przez Zamawiającego będącego Konsumentem, iż został poinformowany o przewidzianym w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawie Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia i wyraża zgodę na świadczenie przez Usługodawcę Usługi certyfikat SSL niezwłocznie po dokonaniu zamówienia Certyfikatu SSL tj. przed upływem terminu 10 dniowego od dnia zamówienia Certyfikatu SSL mając świadomość, że wyrażenie tej zgody powoduje zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wyłączenie uprawnienia do odstąpienia od umowy w trybie tej ustawy, oraz
   8. udzielenie przez Zamawiającego upoważnienia Usługodawcy do dokonywania czynności objętych Usługą Certyfikat SSL opisanych w § 2 pkt 2 Regulaminu, uprawniającego usługodawcę do udzielenia dalszego upoważnienia Partnerowi Usługodawcy, oraz
   9. założenie przez Zamawiającego E-mail weryfikacyjnego, na który będzie kierowana korespondencja od Jednostki certyfikującej w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od premium.pl o zaksięgowaniu wpłaty, o której mowa w pkt B powyżej, oraz
   10. wskazanie Nazwy certyfikowanej domeny, pod którą dostępna jest aktywna strona internetowa i wyrażenie zgody na weryfikację tego faktu przez Jednostkę Certyfikującą w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od Usługodawcy o zaksięgowaniu wpłaty, o której mowa w pkt B poniżej, oraz
   11. podanie podczas zamówienia przez Zamawiającego pliku CSR (Certificate Signing Request) wystawionego dla wskazanej uprzednio Nazwy certyfikowanej domeny, który jest niezbędny do wydania Certyfikatu SSL lub wskazanie: nazwy organizacji, departamentu wnioskującego o Certyfikat SSL, miasta, kraju, województwa, adresu email (adres może zostać upubliczniony/zapisany w certyfikacie SSL) w przypadku, gdy Zamawiający decyduje się na wygenerowanie pliku CSR wraz z Kluczem Prywatnym za pomocą narzędzia oferowanego przez premium.pl.
  2. II etap obejmuje dokonanie płatności na podstawie faktury pro-forma w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia na Certyfikat SSL (datę uiszczenia ceny stanowi data zaksięgowania środków w systemie premium.pl, na koncie Użytkownika).

  3. III etap obejmuje:

   1. stwierdzenie zgodności danych dysponenta Nazwy certyfikowanej domeny ujawnionych w bazie WHOIS z danymi Zamawiającego wskazanymi w pliku CSR, o którym mowa w lit. b powyżej. Przy czym w tym zakresie Zamawiający zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności w celu umożliwienia przeprowadzenia weryfikacji zgodności tych danych, w szczególności poprzez ich modyfikację lub odtajnienie, oraz
   2. spełnienie przez Zamawiającego innych warunków wymaganych przez Jednostki certyfikujące, wskazanych w wiadomościach e-mail przesłanej na e-mail weryfikujący, w szczególności podanie innych danych niż wskazanych podczas rejestracji, przedłożenie określonych dokumentów, dokonanie określonych czynności ( np. weryfikacyjna rozmowa telefoniczna), oraz
   3. potwierdzenie przez Zamawiającego woli uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL w sposób wskazany w wiadomości e-mail przesłanej przez Jednostkę certyfikującą na e-mail weryfikacyjny w terminie 14 dni od dnia wysłania tej wiadomości.
 3. Z chwilą dokonania płatności, o której mowa w pkt 1 B powyżej, pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą dochodzi do zawarcia umowy w przedmiocie Usługi Certyfikat SSL.

 4. Po spełnieniu przez Zamawiającego wszystkich warunków opisanych w pkt 1 powyżej, z wyłączeniem warunków wskazanych w pkt 1 C lit. a-c powyżej, Usługodawca przekazuje zamówienie dotyczące Certyfikatu SSL Jednostce certyfikującej.

 5. Zamawiający nie będący Konsumentem nie jest uprawniony do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy opisanej w pkt 3 powyżej.

 6. Zamawiający, który nie wykonał czynności opisanych w pkt 1 powyżej, w terminach wskazanych w pkt 1 powyżej musi się liczyć z możliwością zmiany oferty przez Jednostkę certyfikującą oferty w zakresie oferowanych rodzajów certyfikatów SSL.

 7. Zamawiający otrzymuje Certyfikat SSL w trybie wiadomości e-mail przesłanej na e-mail weryfikacyjny.

 8. Z chwilą otrzymania Certyfikatu SSL w sposób opisany w pkt 7 powyżej, pomiędzy Zamawiającym a Jednostką certyfikującą dochodzi do zawarcia umowy w przedmiocie licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.

 9. W przypadku odmowy udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL przez Jednostkę certyfikującą Zamawiający jest uprawniony do:

  1. wyboru (jednokrotnie) innej Nazwy certyfikowanej domeny i powtórzenia procedury uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z certyfikatu SSL, opisanej w pkt 1 ? 5, albo
  2. z zastrzeżeniem pkt 11 zwrotu kwoty uiszczonej z tytułu zamówienia Certyfikatu SSL w terminie 21 dni od dnia uzyskania przez premium.pl informacji o odmowie.
 10. Z zastrzeżeniem pkt 11 W przypadku gdy w rezultacie wyboru uprawnień z pkt 9 lit. a, b powyżej, Zamawiający nie uzyskał licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL Zamawiający jest uprawniony do zwrotu kwoty uiszczonej z tytułu zamówienia Certyfikatu SSL w terminie 21 dni od dnia uzyskania przez premium.pl informacji o odmowie.

 11. W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy opisanej w pkt 8, w skutek okoliczności zależnych wyłącznie od Użytkownika, w tym niespełnienia warunków wskazanych w § 3, Użytkownik zobowiązany jest uiścić Usługodawcy określoną w Cenniku Opłatę za Usługę Certyfikatu SSL, której uiszczenie następuje poprzez potrącenie kwoty Opłaty za Usługę Certyfikatu SSL z kwoty uiszczonej przez Użytkownika w ramach płatności, o której mowa w pkt B bez konieczności składania w tym zakresie odrębnych oświadczeń.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz prawo do wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych.

 2. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną opublikowane na stronie Usługodawcy.

 3. Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracji.

 4. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 2.

 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu serwisu premium.pl, Regulaminu Jednostki certyfikującej, przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.

 6. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu, a językiem właściwym w relacjach pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem jest język polski.

 7. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie w pierwszej kolejności przed postanowieniami Regulaminu.