§1 DEFINICJE

Usługodawca - premium.pl Sp. z o.o. (dawniej: premium.pl Przemysław Bojczuk Sp.k.) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 37, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000521817, posiadająca numer REGON 142655260 oraz NIP 5213584915.

Regulamin - niniejszy regulamin, dostępny na stronie http://premium.pl/regulamin-sklepu.html.

Regulamin hostingu premium.pl - niniejszy regulamin, dostępny na stronie http://premium.pl/regulamin-hostingu.html.

Regulamin Serwisu premium.pl - regulamin, dostępny na stronie http://premium.pl/regulamin.html.

Polityka prywatności - regulamin, dostępny na stronie http://premium.pl/prywatnosc.html.

Cennik - wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług oraz zasady ich naliczania.

Usługa - usługa świadczona za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkownika, o parametrach określonych w specyfikacji danej usługi, udostępniana przez premium.pl w chwili jej rejestracji.

Sklep internetowy - serwis internetowy umożliwiający Administratorowi sklepu sprzedaż, a Klientowi sklepu zakup oferowanych za jego pomocą produktów i/lub usług.

Administrator sklepu, Administrator - podmiot, który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie Usługi lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa.

Klient sklepu - osoba odwiedzająca Sklep internetowy, w tym potencjalny kupujący w Sklepie internetowym.

Panel administratora sklepu - aplikacja internetowa służąca do zarządzania Sklepem internetowym, udostępniona Administratorowi sklepu jako część integralna Usługi.

Konto Użytkownika - jedna z Sekcji Serwisu dostępna dla Użytkownika po podaniu Loginu oraz Hasła, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

Partner Usługodawcy - firma współpracująca z Usługodawcą.

Korzyści dodatkowe - usługi i/lub produkty Partnerów Usługodawcy, które mogą być oferowane Administratorom sklepu na preferencyjnych warunkach.

§2 DOSTĘP DO USŁUGI

Aby otrzymać dostęp do Usługi, należy dokonać jej poprawnej rejestracji zgodnie z zapisami Regulaminu serwisu premium.pl i Regulaminu hostingu premium.pl.

§3 PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA SKLEPU

 1. Administrator sklepu ponosi odpowiedzialność za treści i informacje opublikowane w Sklepie internetowym, które nie mogą naruszać praw osób trzecich oraz prawa obowiązującego w krajach, w których prowadzona jest sprzedaż z wykorzystaniem Sklepu internetowego.

 2. Administrator ponosi odpowiedzialność za zmiany plików odpowiadających za wygląd i funkcjonowanie Sklepu internetowego, oraz wykorzystanie we własnym zakresie funkcjonalności Sklepu internetowego oznaczonych odpowiednimi ostrzeżeniami, których niepoprawne wykorzystanie może negatywnie wpływać na stabilność i jakość działania Sklepu internetowego.

§4 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Regulaminie Serwisu premium.pl i Regulaminu hostingu premium.pl.

 2. W przypadku, gdy okaże się niezbędne, osoby wskazane przez Usługodawcę, będą upoważnione do dostępu do Panelu administratora sklepu, w celu świadczenia pomocy technicznej, w oparciu o hasło i login udostępnione w tym celu przez Administratora.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępniania przez Administratora hasła i loginu do Usługi i/lub Sklepu internetowego osobom trzecim.

 4. Usługodawca ma prawo publikować informacje o Sklepach internetowych na wybranych stronach WWW opisujących Usługę, w tym na liście sklepów referencyjnych. Na żądanie Administratora sklepu Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia tych informacji.

 5. Usługodawca ma prawo wykorzystać wybrane dane charakteryzujące Sklep internetowy (np. rodzaj i ilość towarów oraz transakcji) do analiz związanych z planowaniem rozwoju funkcjonalnego Usługi, a także do opracowania na ich podstawie zagregowanych zestawień i raportów, w treści, które nie pozwolą na identyfikację Sklepu internetowego, Administratora sklepu, ani Klientów sklepu. Zbieranie danych będzie następowało w sposób nienaruszający integralności Sklepu internetowego, bez zbierania i przetwarzania danych osobowych.

§5 FUNKCJONALNOŚĆ USŁUGI

 1. Usługodawca ma prawo rozwijać Usługę oraz wdrażać jej nowe wersje, które mogą poszerzać możliwości Usługi oraz modyfikować zakres funkcjonalności. W szczególności Usługodawca ma prawo wprowadzania elementów niezależnych od Usługi.

 2. Kod źródłowy oraz baza danych Sklepu internetowego są niedostępne dla Administratora sklepu. Wyjątek stanowią wybrane elementy udostępnione do edycji w ramach Panelu administratora sklepu.

 3. Wszelkie treści wprowadzone do Sklepu internetowego w trakcie instalacji Usługi są treściami przykładowymi i w żadnym wypadku nie należy traktować ich jako wiążące.

 4. Usługodawca oferuje wykonywanie kopii zapasowej danych Usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu hostingu premium.pl. W przypadku przywrócenia kopii zapasowej możliwe jest odtworzenie całego stanu Usługi, tj. odtworzenie bazy danych oraz wszystkich plików składowych Sklepu internetowego jedynie w takim zakresie, w jakim jest to możliwe w ramach wykonanej kopii zapasowej.

 5. Elementem integralnym wyglądu Sklepu internetowego jest nieusuwalna stopka zawierająca informacje pozwalające zidentyfikować Usługę oraz Usługodawcę, wraz z odsyłaczami do stron wybranych przez Usługodawcę. Administrator sklepu jest zobowiązany do niepodejmowania działań zmierzających do usunięcia lub ukrycia tego elementu.

§6 KORZYŚCI DODATKOWE

 1. Korzyści dodatkowe oferowane są przez Partnerów Usługodawcy, nie stanowią części integralnej Usługi, zaś ich rodzaj, ilość oraz dostępność mogą w dowolnej chwili ulec zmianie. Usługodawca może modyfikować listę Korzyści dodatkowych w dowolnym wybranym przez siebie momencie, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń ze strony Administratora sklepu.

 2. Korzyści dodatkowe są dostępne wyłącznie po pełnej aktywacji Usługi, co następuje po opłaceniu opłaty abonamentowej za Usługę.

 3. Korzyści dodatkowe udostępniane są przez Partnerów Usługodawcy, po zaakceptowaniu warunków ich świadczenia przez Administratora oraz w oparciu o odrębną umowę zawartą z Administratorem. Z tego też powodu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnerów Usługodawcy mające lub mogące mieć wpływ na wykonanie zobowiązań Partnerów Usługodawcy w zakresie ich zobowiązań wynikających z warunków świadczenia poszczególnych Korzyści dodatkowych.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu płatności i prowizji naliczonych przez Partnerów Usługodawcy w związku z wykorzystaniem Korzyści dodatkowych.

 5. Usługodawca nie świadczy pomocy technicznej związanej z Korzyściami dodatkowymi, o ile nie zostało to określone inaczej w dokumentach opisujących warunki ich świadczenia.

 6. Zasady korzystania z poszczególnych Korzyści dodatkowych są opisane na stronach informacyjnych należących do Usługodawcy i/lub w regulaminach konkretnych Korzyści dodatkowych.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W rezultacie rejestracji Usługi pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usługi. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę, o której mowa w zdaniu poprzednim, z zachowaniem 2 - miesięcznego okresu wypowiedzeniem, bez podania przyczyn, ze skutkiem na koniec miesiąca.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz prawo do wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych.

 3. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną opublikowane na stronie Usługodawcy.

 4. Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracji.

 5. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

 6. Usługodawca uznaje, iż Użytkownik zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

 7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się zapisy Regulamin hostingu premium.pl, Regulaminu Serwisu premium.pl, przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.

 8. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu, a językiem właściwym w relacjach pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem jest język polski.

 9. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie w pierwszej kolejności przed postanowieniami Regulaminu.