§1 DEFINICJE

Aukcja - tryb zawarcia umowy polegający na tym, że do zawarcia umowy dochodzi przez przybicie równoznaczne przyjęciu najkorzystniejszej oferty złożonej do upływu z góry określonego terminu.

Aukcja Przechwyconej Nazwy Domeny - Aukcja, której przedmiotem jest zarejestrowana Nazwa Domeny, pozyskana przez Usługodawcę wskutek Przechwycenia Nazwy Domeny.

Licytant - Użytkownik, który złożył ofertę w trakcie Aukcji.

Nazwa Domeny - unikalny ciąg znaków, który jest lub może zostać zarejestrowany przez Rejestr Nazw Domen, składający się z obranej nazwy oraz rozszerzenia.

Przechwycenie Nazwy Domeny - Usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na dokonaniu rezerwacji bądź rejestracji Nazwy Domeny niedostępnej do rezerwacji bądź rejestracji w chwili rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Regulamin - niniejszy regulamin, dostępny na stronie http://premium.pl/regulamin-przechwytywania.html.

Regulamin Serwisu premium.pl - regulamin, dostępny na stronie http://premium.pl/regulamin.html.

Rejestr Nazw Domen - Podmiot wymieniony na stronie http://iana.org jako spełniający funkcję rejestru dla domeny najwyższego stopnia.

Zamówienie Przechwycenia Nazwy Domeny - zlecenie na mocy którego Usługodawca podejmie działania celem dokonania rezerwacji bądź rejestracji Nazwy Domeny na rzecz Usługodawcy, niedostępnej do rezerwacji bądź rejestracji w chwili rozpoczęcia świadczenia Usługi.

 

§2 ZASADY PRZECHWYTYWANIA NAZWY DOMENY

 1. Użytkownik może złożyć Usługodawcy Zamówienie Przechwycenia Nazwy Domeny.

 2. Użytkownik może cofnąć złożone Zamówienie Przechwycenia Nazwy Domeny, nie później niż 1 godzinę przed datą wygaśnięcia Nazwy Domeny objętej Zamówieniem Przechwycenia Nazwy Domeny.

 3. Usługodawca nie gwarantuje, że nastąpi Przechwycenie Nazwy Domeny.

 4. W przypadku Przechwycenia Nazwy Domeny:

  1. w sytuacji, gdy wyłącznie jeden Użytkownik złożył Zamówienie Przechwycenia Nazwy Domeny, jest on zobowiązany do zapłaty kwoty wskazanej w Cenniku. Nazwa Domeny jest przekazywana w terminie 5 dni od dnia zapłaty kwoty wskazanej w zdaniu pierwszym. Jeśli Użytkownik nie zapłaci kwoty, o której mowa w zdaniu pierwszym, po bezskutecznym upływie terminów wskazanych powyżej Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu poprzez blokadę Konta Użytkownika, wyłączenie Użytkownikowi możliwości korzystania z wszystkich lub niektórych funkcji Serwisu, ograniczenie dostępu do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym.

  2. w pozostałych przypadkach, Usługodawca udostępnia Aukcję Domeny Przechwyconej, w której Licytantami są Użytkownicy, którzy złożyli Zamówienia Przechwycenia Nazwy Domeny.

 5. W przypadku ustalenia przez Zbywcę w toku Aukcji Domeny Przechwyconej ceny także z wykorzystaniem Opcji „Kup Teraz”, Użytkownik nie może skorzystać z ceny ustalonej w ramach Opcji „Kup Teraz” jeśli do zakończenia Aukcji Domeny Przechwyconej pozostało mniej niż 24 godziny.

 6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym § stosuje się zapisy §3 Regulaminu Giełdy Nazw Domen, dostępny na stronie http://premium.pl/regulamin-gieldy.html

 7. Okres abonamentowy Nazwy Domeny liczony jest od daty Przechwycenia Nazwy Domeny.

 

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 2. Informacja o zmianie Regulaminu lub wprowadzeniu nowego regulaminu będzie przekazana na adres e-mail podany przez Użytkownika z odnośnikiem do strony www zawierającej treść nowego regulaminu lub wprowadzone zmiany do Regulaminu.

 3. Dalsze korzystanie z Serwisu możliwe jest jedynie po zaakceptowaniu zmian w Regulaminie lub nowego regulaminu.

 4. Uznaje się, iż Użytkownik zaakceptował zmiany w Regulaminie lub nowy regulamin jeśli w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 2 powyżej, nie złożył zawiadomienia, o którym mowa w §7 pkt 2 Regulaminu Serwisu premium.pl.

 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się zapisy Regulaminu Serwisu premium.pl (w tym ujęte w §1 Definicje), a także przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.

 6. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

 7. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 6.12.2012.