§1 DEFINICJE

Abonent - Użytkownik lub inny Podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Opcji - Użytkownik lub inny Podmiot będący stroną umowy o Rejestrację Opcji na Nazwę Domeny i Utrzymanie Opcji na Nazwę Domeny z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Nazwa Domeny - unikalny ciąg znaków, który jest lub może zostać zarejestrowany przez Rejestr Nazw Domen, składający się z obranej nazwy oraz rozszerzenia.

Opcja na Nazwę Domeny - Usługa polegająca na uzyskaniu przez Abonenta Opcji pierwszeństwa do rejestracji Nazwy Domeny na zasadach określonych regulaminem właściwego Rejestru Nazw Domen

Regulamin - niniejszy regulamin, dostępny na stronie http://premium.pl/regulamin-opcji.html.

Regulamin Serwisu premium.pl - regulamin, dostępny na stronie http://premium.pl/regulamin.html.

Rejestr Nazw Domen - Podmiot wymieniony na stronie http://iana.org spełniający funkcję rejestru dla domeny najwyższego stopnia.

Rejestracja Nazwy Domeny - Usługa świadczona przez Usługodawcę na podstawie umowy zawartej między Usługodawcą a Użytkownikiem, na mocy której Usługodawca w imieniu i na rzecz Użytkownika nabywa Nazwę Domeny według zasad właściwego Rejestru Nazw Domen, w rezultacie czego Użytkownik lub inny Podmiot wskazany przez Użytkownika staje się Abonentem.

Rejestracja Opcji na Nazwę Domeny - Usługa świadczona przez Usługodawcę na podstawie umowy zawartej między Usługodawcą a Użytkownikiem, na mocy której Usługodawca w imieniu i na rzecz Użytkownika nabywa Opcję na Nazwę Domeny według zasad właściwego Rejestru Nazw Domen, w rezultacie czego Użytkownik lub inny Podmiot wskazany przez Użytkownika staje się Abonentem Opcji.

Utrzymanie Nazwy Domeny - Usługa świadczona przez Usługodawcę na podstawie umowy zawartej między Usługodawcą a Użytkowaniem, na mocy której Usługodawca umożliwia Abonentowi korzystanie z Nazwy Domeny.

Utrzymanie Opcji na Nazwę Domeny - Usługa świadczona przez Usługodawcę na podstawie umowy zawartej między Usługodawcą a Użytkownikiem, na mocy której Usługodawca umożliwia Abonentowi korzystanie z Opcji na Nazwę Domeny.

 

§2 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI OPCJI I UTRZYMANIA OPCJI NA NAZWĘ DOMENY

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Usługi:

  1. Rejestracja Opcji na Nazwę Domeny,

  2. Utrzymania Opcji na Nazwę Domeny.

 2. Usługi wymienione w pkt. 1 powyżej, świadczone są przez Usługodawcę na zlecenie Użytkownika, a nadto odpłatnie za uiszczeniem opłat wskazanych w Cenniku.

 3. Warunkiem przyjęcia zlecenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, jest udzielenie przez Użytkownika zgody do reprezentowania go przed właściwym Rejestrem Nazw Domen. Abonent jest zobowiązany do potwierdzenia udzielenia zgody, o której mowa w zdaniu pierwszym, w formie i terminie wymaganym przez Usługodawcę.

 4. Zawarcie umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą w zakresie Usług opisanych w pkt 1 powyżej, następuje w chwili zapłaty opłat wskazanych w pkt 2 powyżej.

 5. Usługodawca może odmówić przyjęcia zlecenia Użytkownika, o którym mowa w pkt 2 powyżej, w następujących przypadkach:

  1. zlecenie jest niekompletne lub zawiera błędy, a Użytkownik nie dokonał uzupełnienia lub korekty w terminie wyznaczonym przez Usługodawcę,

  2. nie jest możliwe przekazanie zlecenia Użytkownika przez Usługodawcę do właściwego Rejestru Nazw Domen bądź Rejestr Nazw Domen odmawia przyjęcia zlecenia. O odmowie przyjęcia zlecenia Użytkownik zostanie powiadomiony przez wysłanie powiadomienia do Użytkownika.

 6. Usługodawca zastrzega, że Rejestracja Opcji na Nazwę Domeny, Utrzymanie Opcji na Nazwę Domeny podlega regulaminom właściwych Rejestrów Nazw Domen oraz przepisom prawnym krajów, na terenie których działają odpowiednie Rejestry Nazw Domen, a Usługodawca działa wyłącznie jako pośrednik między Użytkownikiem a odpowiednim Rejestrem Nazw Domen. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania właściwych Rejestrów Nazw Domen.

 7. Abonent Opcji ma pełne prawo dysponowania Opcją na Nazwę Domeny. Usługodawca zobowiązuje się do realizowania dyspozycji Abonenta w zakresie zarządzania Opcją na Nazwę Domeny, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pomocą mechanizmów dostępnych on-line, za podaniem danych autoryzacyjnych.

 8. W przypadku realizacji zlecenia w przedmiocie Opcji na Nazwę Domeny, o której Abonent zostanie powiadomiony na podany adres e-mail, Abonent Opcji jest zobowiązany do zapłaty opłaty za Rejestrację Nazwy Domeny w terminie umożliwiającym dokonanie Rejestracji Nazwy Domeny zgodnie z regulaminem właściwego Rejestru Nazw Domen.

 

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 2. Informacja o zmianie Regulaminu lub wprowadzeniu nowego regulaminu będzie przekazana na adres e-mail podany przez Użytkownika z odnośnikiem do strony www zawierającej treść nowego regulaminu lub wprowadzone zmiany do Regulaminu.

 3. Dalsze korzystanie z Serwisu możliwe jest jedynie po zaakceptowaniu zmian w Regulaminie lub nowego regulaminu.

 4. Uznaje się, iż Użytkownik zaakceptował zmiany w Regulaminie lub nowy regulamin jeśli w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 2 powyżej, nie złożył zawiadomienia, o którym mowa w §7 pkt 2 Regulaminu Serwisu premium.pl.

 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się zapisy Regulaminu Serwisu premium.pl (w tym ujęte w §1 Definicje), a także przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.

 6. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

 7. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 6.12.2012.