§1 DEFINICJE

Usługodawca - premium.pl Sp. z o.o. (dawniej: premium.pl Przemysław Bojczuk Sp.k.) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 37, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000521817, posiadająca numer REGON 142655260 oraz NIP 5213584915.

Regulamin - niniejszy regulamin, dostępny na stronie http://premium.pl/regulamin-hostingu.html.

Regulamin Serwisu premium.pl - regulamin, dostępny na stronie http://premium.pl/regulamin.html.

Polityka prywatności - regulamin, dostępny na stronie http://premium.pl/prywatnosc.html.

Cennik - wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług oraz zasady ich naliczania.

Usługa - usługa świadczona za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkownika, o parametrach określonych w specyfikacji danej usługi, udostępniana przez premium.pl w chwili jej rejestracji.

Rejestracja usługi - wypełnienie i akceptacja przez Użytkownika formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z regulaminem oraz innymi postanowieniami stanowiącymi elementy umowy oraz akceptacja ich treści, w dowolnej formie wyraźnie akceptowalnej przez premium.pl.

Specyfikacja usługi - charakterystyka usługi oferowanej i świadczonej przez jej Usługodawcę.

Okres abonamentowy - okres rozliczeniowy, za który Użytkownik dokonuje zapłaty Opłaty abonamentowej na rzecz Usługodawcy z góry, określony w Specyfikacji Usługi.

Okres rozliczeniowy - okres w trakcie trwania Okresu abonamentowego rozpoczynający się od 30 dni przed zakończeniem Okresu abonamentowego.

Opłata abonamentowa - określone w Cenniku cyklicznie opłaty uiszczane zgodnie z Regulaminem Serwisu premium.pl przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi.

Pakiet ruchu - wyznaczony przez Usługodawcę i określony w Specyfikacji Usługi limit ruchu, liczony na warstwie IP z i do Usługi Użytkownika, do wykorzystania w okresie abonamentowym.

Partner Usługodawcy - podmiot współpracujący z Usługodawcą.

Blokada Użytkownika - 7 dniowy okres, w trakcie, którego Użytkownik nie ma dostępu do Usługi bez usunięcia w sposób trwały treści, danych, informacji, aplikacji, programów i innych podobnych umieszczonych przez Użytkownika na serwerze lub serwerach, po upływie, którego następuje usunięcie w sposób trwały treści, danych, informacji, aplikacji, programów i innych podobnych umieszczonych przez Użytkownika na serwerze lub serwerach. Blokada Użytkownika dokonywana jest w przypadkach i na zasadach opisanych w Regulaminie.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Podmiot - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa lub zaciągać zobowiązania.

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa lub zaciągać zobowiązania, która w wyniku dokonania Rejestracji w ramach Serwisu, uzyskała Konto Użytkownika i dostęp do Usług.

Konto Użytkownika - jedna z Sekcji Serwisu dostępna dla Użytkownika po podaniu Loginu oraz Hasła, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

CP Panel - narzędzie do zarządzania Usługą dostępne po zalogowaniu przez Użytkownika na stronie https://premium.pl.

Rezygnacja - zakończenie korzystania z Usługi przez Użytkownika po upływie Okresu abonamentowego w skutek braku przedłużenia ważności Usługi na kolejny Okres abonamentowy albo nieuiszczenia Opłaty abonamentowej za kolejny Okres abonamentowy.

Wypowiedzenie umowy - zakończenie korzystania z Usługi przez Użytkownika albo świadczenia Usługi przez Usługodawcę w trakcie Okresu abonamentowego z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w Regulaminie w sposób przewidziany w Regulaminie.

Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym - zakończenie korzystania z Usługi przez Użytkownika albo świadczenia Usługi przez Usługodawcę w trakcie Okresu abonamentowego bez zachowania okresu wypowiedzenia wskazanego w Regulaminie w sposób i w przypadkach przewidzianych w Regulaminie.

Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem http://premium.pl.

Spam - przesyłana drogą elektroniczną informacja, która nie była przedmiotem zamówienia adresata, np. niezamówiona informacja handlowa.

§2 ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi poprzedzone jest Rejestracją Usługi. Rozpoczęcie świadczenia usługi na rzecz Abonenta (o ile w przypadku danej usługi jest to możliwe), następuje po akceptacji zamówienia, na okres testowy 7 dni. Okres testowy jest Użytkownikowi przyznawany jednorazowo dla danego typu usługi i służy zapoznaniu się przez niego z funkcjonalnością danej usługi. Zakres świadczenia usługi w okresie testowym może zostać ograniczony.

 2. Dostęp do Usług oferowanych przez Usługodawcę mają wyłącznie Użytkownicy.

 3. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest do dokonania wyboru właściwości Usługi, w tym parametrów technicznych, warunków technicznych i sprzętowych w ramach parametrów wskazanych w Specyfikacji Usługi.

 4. Z chwilą Rejestracji usługi Użytkownik:

  1. akceptuje Regulamin oraz Regulamin Serwisu premium.pl a w przypadku gdy Usługi dotyczą regulaminy promocji, także te regulaminy,
  2. akceptuje warunki licencji udzielonych Usługodawcy i sublicencji udzielonych Użytkownikowi koniecznych do wykonania usługi przez Usługodawcę,
  3. oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi oraz wyraża zgodę na przekazanie i powierzenie ich przetwarzania innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi, w tym Partnerom, rejestrom oraz podmiotom należącym do grupy kapitałowej, do której należy Usługodawca,
  4. oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, a także możliwości zaprzestania ich przetwarzania i możliwości złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skutkach prawnych takiego sprzeciwu,
  5. wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji określonych Regulaminem oraz Regulaminem serwisu premium.pl, a także związanych z wykonaniem Usługi w trybie przesłania ich na adres email podany w formularzu rejestracyjnym,
  6. wyraża zgodę na przesyłanie i udostępnianie mu faktur VAT w formie elektronicznej, wystawianych przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem Usług,
  7. Konsument oświadcza, iż został poinformowany przez Usługodawcę o, przewidzianym w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, prawie Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia i wyraża zgodę na świadczenie Usług przez Usługodawcę niezwłocznie po dokonaniu Rejestracji, tj. przed upływem terminu 10 dniowego od dnia Rejestracji mając świadomość, że wyrażenie tej zgody powoduje zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wyłączenie uprawnienia do odstąpienia od umowy w trybie tej ustawy; wyłączenie uprawnienia do odstąpienia od umowy dotyczy również świadczeń usług o właściwościach określonych przez konsumenta,
  8. akceptuje Politykę prywatności, dostępną na stronie http://premium.pl/prywatnosc.html,
  9. przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca automatycznie pobiera dane techniczne Użytkownika, w szczególności takie jak: używany protokół internetowy, IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych, a nadto wyraża zgodę na to, iż Usługodawca może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia Użytkownika, za pomocą którego następuje dostęp do Usługi, a także wyraża na rzecz Usługodawcy zgodę na dostęp do danych przechowywanych na serwerze, podczas wykonywania czynności technicznych i administracyjnych na serwerze przez Usługodawcę, w tym powierza przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w zbiorze danych przechowywanym na dysku serwera, o ile do przechowywania takiego zbioru danych dojdzie wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi przez Usługodawcę w szczególności w zakresie kopiowania zbioru danych oraz zbioru danych i innych danych po zakończeniu świadczenia Usługi. Usługodawca gwarantuje, iż dane oraz dane osobowe przechowywane na serwerze nie będą udostępnianie osobom trzecim ani wykorzystywane przez Usługodawcę dla własnych celów z wyjątkiem sytuacji, gdy ich udostępnienie następuje w wykonaniu obowiązku przewidzianego przepisami prawa.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy Usługodawcy Opłaty abonamentowej w pełnej wysokości wskazanej w Cenniku. Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usługi po dokonaniu przez Usługodawcę wszelkich koniecznych czynności, w tym technicznych w celu udostępnienia Użytkownikowi przestrzeni na serwerze lub serwerach w systemie chmury obliczeniowej, nie później jednak niż 30 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi.

 6. Zawarcie umowy następuje na Okres abonamentowy określony w Specyfikacji Usługi.

 7. Po zawarciu umowy Użytkownik otrzymuje dostęp do CP Panelu.

 8. Usługodawca jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy albo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:

  1. Użytkownik został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu premium.pl,
  2. Usługodawca uprzednio rozwiązał umowę z Użytkownikiem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik
  3. zachodzi uzasadniona obawa, że Usługi będą wykorzystywane w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych, albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Usług przez innych Użytkowników,
  4. uprzednio Użytkownik osobiście albo wspólnie z innymi podmiotami albo za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z Usługi w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych, albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z Usług przez innych Użytkowników, albo w sposób sprzeczny z Regulaminem Usługodawcy.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Do obowiązków Usługodawcy należy:

  1. zapewnienie infrastruktury sprzętowej zgodnej ze Specyfikacją Usługi;
  2. zapewnienie infrastruktury technicznej, to jest sieci Internet i zasilania niezbędnych do funkcjonowania infrastruktury sprzętowej, o której mowa w lit. a) powyżej.
 2. Właściwe świadczenie Usługi wymaga posiadania przez Użytkownika dostępu do zasobów sprzętowych oraz oprogramowania i zabezpieczeń. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane niewypełnieniem przez Użytkownika wymogów określonych w zdaniu pierwszym.

 3. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usługi. Usługodawca zobowiązuje się, że sumaryczny czas dostępności do serwera nie będzie niższy niż 99% całkowitej liczby godzin w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku, gdy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Usługodawca, wystąpi brak ciągłości w świadczeniu Usługi trwający przez okres przekraczający 1% czasu w danym miesiącu kalendarzowym i wskutek tego Użytkownik będący Przedsiębiorcą poniesie szkodę, Użytkownik będący Przedsiębiorcą uprawniony jest do uzyskania przedłużenia opłaconego okresu abonamentowego Usługi o jeden miesiąc kalendarzowy za każde 7 godzin braku ciągłości w świadczeniu Usługi. W przypadku opisanym w zdaniu pierwszym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w postaci korzyści utraconych przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą, a w zakresie szkody w postaci straty Usługodawca odpowiada wyłącznie do kwoty stanowiącej równowartość rocznej opłaty abonamentowej za świadczenie Usługi. Ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy opisane w zdaniu drugim i trzecim nie dotyczą Konsumenta oraz szkody wyrządzonej umyślnie.

 4. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do danych Usług, Użytkownik zostanie o tym poinformowany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym z odpowiednim wyprzedzeniem. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego odłączenia dostępu do danych Usług w przypadku konieczności podjęcia niezbędnych prac konserwacyjnych oraz wszelkich prac związanych z rozwojem Usługi.

 5. Usługodawca może udostępniać Użytkownikowi warunki do korzystania z usług lub produktów, włączając oprogramowanie, dostarczanych przez strony trzecie. Użytkownik korzysta z usług lub produktów stron trzecich zgodnie z Regulaminem oraz zasadami określonymi przez strony trzecie, w tym na warunkach licencji udzielanej przez stronę trzecią. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z usług lub produktów stron trzecich, w tym za szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu. Usługodawca nie świadczy pomocy technicznej w zakresie wykonania umowy pomiędzy Użytkownikiem a stroną trzecią, w tym nie przyjmuje i nie rozpatruje reklamacji w tym zakresie. Wszelkie uwagi i reklamacje związane z wykonaniem takiej umowy należy kierować do strony trzeciej.

 6. Niektóre usługi lub produkty stron trzecich mogą stanowić nieodpłatny dodatek do Usługi Usługodawcy i są dostępne wyłącznie po uiszczeniu opłaty należnej Usługodawcy z tytułu korzystania z Usługi Usługodawcy, a ich dostępność i zakres zależy wyłącznie od decyzji Usługodawcy. Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o dostęp do usług lub produktów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

 7. Warunki uruchomienia i korzystania z usługi lub produktu strony trzeciej mogą zostać określone na stronie internetowej Usługodawcy lub strony trzeciej, do której odsyła strona internetowa Usługodawcy.

 8. Postanowienia Regulaminu stosuje się do udostępniania Klientowi warunków do korzystania z usług lub produktów stron trzecich, o ile nie pozostają one w sprzeczności z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej Usługodawcy, dotyczącymi tych usług lub oprogramowania, ich przeznaczeniem, charakterem lub treścią wzorca umownego stosowanego przez stronę trzecią.

 9. Do obowiązków Użytkownika należy w szczególności:

  1. spełnienie warunków technicznych, w tym sprzętowych, niezbędnych dla korzystania z Usługi;
  2. zapewnienie infrastruktury systemowej, to jest administrowania systemem;
  3. tworzenie kopii bezpieczeństwa własnych danych umieszczonych na serwerze lub serwerach;
  4. bieżąca aktualizacja danych dotyczących Użytkownika, które wskazane zostały w formularzu rejestracyjnym, przy wykorzystaniu których Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem;
  5. zabezpieczenie haseł wykorzystywanych przy korzystaniu z Usługi, zabezpieczenie dostępu do Usługi i do CP Panelu przed nieuprawnionym korzystaniem przez inne Podmioty, korzystanie z Usługi zgodnie z Regulaminem,
  6. uiszczanie na rzecz Usługodawcy opłat związanych ze świadczeniem Usługi zgodnie z Cennikiem.
 10. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika nie może prowadzić do:

  1. naruszenia dóbr osobistych i naruszenia praw autorskich innych Podmiotów,
  2. prób nielegalnego wejścia w systemy komputerowe Usługodawcy oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet, tudzież uniemożliwiania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych Usługodawcy przez innych Użytkowników, (przykładowo: ataki hackerskie w tym DDOS, phishing i podobne; łamanie lub naruszanie zabezpieczeń jakichkolwiek systemów, serwerów, poczty, stron internetowych; zmienianie nagłówków wiadomości e-mail w sposób uniemożliwiający lub utrudniający ich dotarcie do adresata lub nadawcy; propagowanie lub publikowanie narzędzi stworzonych do działań nielegalnych, w tym łamania zabezpieczeń elektronicznych, między innymi tokenów, kluczy, haseł, numerów kart kredytowych i podobnych; propagowanie lub publikowanie informacji o nielegalnych działaniach, w tym hackingu, phishingu, crackingu i podobnych),
  3. popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  4. utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej, pornograficznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie), a także rasistowskich czy dyskryminujących, a nadto przechowywania oraz udostępniania treści powszechnie uznanych za obraźliwe,
  5. naruszenia prywatności innych użytkowników sieci Internet, zamieszczenia danych bezprawnych i niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym,
  6. innych czynów stanowiących naruszenie istniejącego porządku prawnego, norm społecznych i przyjętych zwyczajów oraz dobrych obyczajów.
 11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania własne oraz osób, którymi się posługuje, a także osób, którym udostępnia hasła do CP Panelu oraz osób działających w jego imieniu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczane na serwerze lub serwerach przez Użytkownika i osoby wskazane w zdaniu pierwszym.

 12. Użytkownik nie jest uprawniony do cedowania, przenoszenia praw i obowiązków z umowy o świadczenie Usługi na Podmioty trzecie.

 13. Użytkownik jest uprawniony do przedłużenia Usługi na kolejny Okres abonamentowy wyłącznie w trakcie Okresu rozliczeniowego. Warunkiem przedłużenia ważności Usługi na kolejny Okres abonamentowy jest wpływ na rachunek bankowy Usługodawcy Opłaty abonamentowej w pełnej wysokości wskazanej w Cenniku.

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca na podstawie zgody Użytkownika, o której mowa w §2 pkt 4 c), przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi oraz przekazuje lub powierza ich przetwarzanie innym Podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi.

 2. Dane są przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o ochronie danych osobowych i ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Usługodawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych, oraz spełni wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych.

 4. Usługodawca oraz Podmioty, o których mowa w §4 pkt 1 są uprawnieni do przetwarzania danych przekazanych przez Użytkownika wyłącznie w zakresie czynności podejmowanych w celu należytego wykonania Usługi.

 5. Usługodawca oraz Podmioty, o których mowa w §4 pkt 1 zapewnią staranne zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz kontrole i nadzór przebiegu procesu przetwarzania na każdym jego etapie.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie zabezpieczenie zbioru w systemie informatycznym Użytkownika oraz w systemie informatycznym Użytkownika w części zarządzanej przez Użytkownika.

§5 BLOKADA USŁUGI, ROZWIĄZANIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Usługodawca jest uprawniony do dokonania Blokady Użytkownika w przypadku, gdy:

  1. stwierdzi naruszenie przez Użytkownika zasad korzystania z usługi wskazanych w §3 Regulaminu,
  2. stwierdzi brak środków finansowych na pokrycie należnych Usługodawcy opłat związanych ze świadczeniem Usługi.
 2. Usługodawca informuje Użytkownika na adres e-mail podany w CP Panelu o zamiarze dokonania Blokady Użytkownika oraz przyczynie ją uzasadniającej, wzywając jednocześnie Użytkownika do złożenia wyjaśnień oraz usunięcia przyczyny uzasadniającej Blokadę Użytkownika w terminie 3 dni roboczych.

 3. W przypadku braku wyjaśnień lub nieusunięcia przyczyny uzasadniającej Blokadę Użytkownika lub gdy wyjaśnienia złożone przez Użytkownika nieuzasadnianą zaniechania Blokady Użytkownika Usługodawca dokonuje Blokady Użytkownika, o czym informuje Użytkownika na adres e-mail podany w CP Panelu.

 4. Blokada Użytkownika nie stanowi wypowiedzenia umowy ani rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

 5. Po upływie okresu Blokady Użytkownika następuje rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym, o którym Użytkownik jest informowany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

 6. Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez konieczności wskazywania przyczyny. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej. W przypadku wypowiedzenia powodującego rozwiązanie umowy przed upływem okresu abonamentowego i przed wykorzystaniem w całości pakietu ruchu, Abonent będzie uprawniony do żądania zwrotu kwoty części niewykorzystanej, a zapłaconej opłaty abonamentowej, w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu abonamentowego lub do niewykorzystanego pakietu ruchu, przy czym dla celów kalkulacji kwoty zwracanej przyjmuje się ten element, który został zużyty w większym stopniu. Środki zostaną wówczas zwrócone na saldo Konta Użytkownika.

 7. Prawo do wypowiedzenia umowy przez Abonenta może zostać ograniczone czasowo postanowieniami regulaminu promocyjnego.

 8. Złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym oraz upływ okresu wypowiedzenia umowy, a także Rezygnacja skutkuje brakiem dostępu Użytkownika do Usługi wraz z usunięciem w sposób trwały treści, danych, informacji, aplikacji, programów i innych podobnych umieszczonych przez Użytkownika na serwerze lub serwerach.

§6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik dowiedział się o zdarzeniu stanowiącym podstawę reklamacji.

 2. Reklamacja powinna zawierać:

  1. wskazanie danych Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  2. wskazanie nazwy i typu Usługi, której reklamacja dotyczy,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację,
  5. wskazanie żądania.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie (w definicjach) albo w formie skanu na adres e- mail pomoc@premium.pl.

 4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w ust. 2, Użytkownik zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji.

 5. Użytkownik jest zobowiązany do uzupełnienia reklamacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia reklamacji. Uzupełnienie reklamacji powinno zostać wysłane na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie (w definicjach) albo w formie skanu na adres e- mai pomoc@premium.pl

 6. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony w ust. 3 lub 5. Okresu uzupełnienia reklamacji nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji, który w przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji zaczyna biec dopiero od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

 7. Rozstrzygniecie reklamacji wraz z uzasadnieniem zostanie przesłane Użytkownikowi adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu orazprawo do wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych.

 2. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną opublikowane na stronie Usługodawcy.

 3. Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracji.

 4. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 2.

 5. Usługodawca uznaje, iż Użytkownik zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 4.

 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.

 7. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu, a językiem właściwym w relacjach pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem jest język polski.

 8. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie w pierwszej kolejności przed postanowieniami Regulaminu.