§1 DEFINICJE

Abonent - Użytkownik lub inny Podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Aukcja - Tryb zawarcia umowy polegający na tym, że do zawarcia umowy dochodzi między Zbywcą a Nabywcą albo między Zbywcą, Usługodawcą a Nabywcą przez przybicie równoznaczne przyjęciu najkorzystniejszej oferty złożonej do upływu z góry określonego terminu.

Aukcja Holenderska - Aukcja, w której przybicie następuje w chwili złożenia pierwszej oferty. W czasie trwania Aukcji Holenderskiej cena jest stopniowo obniżana w miarę upływu czasu.

Aukcja Last Minute - Aukcja Nazwy Domeny, której data wygaśnięcia jest krótsza niż 14 dni od czasu rozpoczęcia Aukcji, w ramach której w przypadku przybicia Nabywca zobowiązuje się do zapłaty dodatkowo opłaty za przedłużenie Nazwy Domeny wskazanej w Cenniku w sekcji Giełda domen.

Dzierżawca - Użytkownik korzystający Nazwy Domeny na podstawie umowy Dzierżawy Nazwy Domeny.

Dzierżawa Nazwy Domeny - umowa zawarta pomiędzy Wydzierżawiającym a Dzierżawcą albo między Wydzierżawiającym, Usługodawcą a Dzierżawcą, na mocy której Wydzierżawiający lub Usługodawca umożliwia Dzierżawcy korzystanie na wyłączność z Nazwy Domeny za zapłatą umówionego wynagrodzenia.

Licytant - Użytkownik, który złożył ofertę w trakcie Aukcji.

Nabywca - Użytkownik lub Usługodawca który nabył Nazwę Domeny za pośrednictwem Serwisu.

Nazwa Domeny - unikalny ciąg znaków, który jest lub może zostać zarejestrowany przez Rejestr Nazw Domen, składający się z obranej nazwy oraz rozszerzenia.

Oferent - Użytkownik składający ofertę w trakcie negocjacji.

Opcja „Kup Teraz” - Zbycie Nazwy Domeny, do którego dochodzi w chwili zaakceptowania przez Nabywcę ustalonej z góry ceny, określonej  jako cena „Kup teraz”.

Opcja „Zaproponuj” - Zbycie Nazwy Domeny, do którego dochodzi poprzez zaakceptowanie przez Zbywcę lub Nabywcę ceny ustalonej pomiędzy Zbywcą i Nabywcą.

Regulamin - niniejszy regulamin, dostępny na stronie http://premium.pl/regulamin-gieldy.html.

Regulaminie e-cesji - regulamin, dostępny na stronie http://premium.pl/regulamin-e-cesji.html.

Regulamin Serwisu premium.pl - regulamin, dostępny na stronie http://premium.pl/regulamin.html.

Rejestr Nazw Domen - Podmiot wymieniony na stronie http://iana.org jako spełniający funkcję rejestru dla domeny najwyższego stopnia.

Rejestracja Nazwy Domeny - Usługa świadczona przez Usługodawcę na podstawie umowy zawartej między Usługodawcą a Użytkownikiem, na mocy której Usługodawca w imieniu i na rzecz Użytkownika nabywa Nazwę Domeny według zasad właściwego Rejestru Nazw Domen, w rezultacie czego Użytkownik lub inny Podmiot wskazany przez Użytkownika staje się Abonentem.

Utrzymanie Nazwy Domeny - Usługa świadczona przez Usługodawcę na podstawie umowy zawartej między Usługodawcą a Użytkowaniem, na mocy której Usługodawca umożliwia Abonentowi korzystanie z Nazwy Domeny.

Wydzierżawiający - Użytkownik, który udostępnia Nazwę Domeny na podstawie umowy Dzierżawy Nazwy Domeny.

Zakup Nazwy Domeny na raty - umowa zawarta pomiędzy Zbywcą a Dzierżawcą albo między Wydzierżawiającym, Usługodawcą a Dzierżawcą, na podstawie której umożliwia się korzystanie z Nazwy Domeny za uiszczeniem miesięcznych opłat, a z chwilą zapłaty ostatniej opłaty miesięcznej następuje cesja praw i obowiązków z umowy o Utrzymanie Nazwy Domeny na Nabywcę.

Zbywca - Użytkownik lub Usługodawca oferujący za pośrednictwem Serwisu Zbycie Nazwy Domeny.

Zbycie Nazwy Domeny - umowa zawarta między Zbywcą a Nabywcą albo między Zbywcą, Usługodawcą a Nabywcą, na mocy której Zbywca lub Usługodawca dokonuje na rzecz Nabywcy odpłatnej cesji praw i obowiązków wynikających z umowy o Utrzymanie Nazwy Domeny zawartej z właściwym Rejestrem Nazw Domen, której skutkiem jest wstąpienie przez Nabywcę w prawa i obowiązki Zbywcy.

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest dokonanie transakcji dotyczących:

  1. Zbycia Nazwy Domeny,

  2. Dzierżawy Nazwy Domeny,

  3. Zakupu Nazwy Domeny na raty.

 2. Zbycie Nazwy Domeny może się odbyć poprzez:

  1. Aukcję,

  2. Aukcję holenderską,

  3. Aukcję Last Minute,

  4. Opcję „Kup Teraz”,

  5. Opcję „Zaproponuj”.

 3. Usługodawca może pośredniczyć w przeprowadzeniu transakcji wskazanych w pkt 1 powyżej, na zasadach wskazanych w Regulaminie.

 4. Zbywca i Wydzierżawiający, z wyjątkiem Usługodawcy, uczestnicząc w transakcjach opisanych w pkt 1 powyżej, oświadcza i gwarantuje oraz ponosi z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność, że:

  1. jest Abonentem Nazwy Domeny zgodnie z zasadami dotyczącymi właściwego Rejestru Nazw Domen, a jego uprawnienie wynikające z Rejestracji Nazwy Domeny nie jest ograniczone ani obciążone żadnymi prawami osób trzecich;

  2. Nazwa Domeny będąca przedmiotem transakcji oraz jej rejestracja i dotychczasowe używanie nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw ochronnych do znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej, dóbr osobistych oraz nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji;

  3. Nazwa Domeny nie stanowi lub nie zawiera słów, które naruszają lub mogą naruszać przepisy prawa lub dobre obyczaje; nie nawołuje do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, nie obraża uczuć religijnych; nie propaguje ideologii nazizmu, komunizmu lub apartheidu;

  4. nie istnieją żadne inne przeszkody do przeprowadzenia transakcji dotyczącej Nazwy Domeny, w szczególności nie ma ograniczeń wskazanych w Regulaminie e-cesji;

  5. Nazwa Domeny została prawidłowo zarejestrowana w Rejestrze Nazw Domen na jego rzecz oraz jest prawidłowo opłacona w chwili przeprowadzenia transakcji;

  6. Nazwa Domeny, której dotyczy transakcja nie jest przedmiotem żadnego sporu, w tym w szczególności sporu w Sądzie Polubownym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPO, w procedurze ADR lub sądzie powszechnym oraz nie ma on wiedzy, aby taki spór miał powstać w najbliższej przyszłości.

 5. W przypadku niespełnienia przez Nazwę Domeny warunków wskazanych w pkt 4 powyżej, i skierowania przez osobę trzecią roszczenia do Nabywcy/Dzierżawcy o naruszenia jej praw z tytułu korzystania z Nazwy Domeny, Zbywca/Wydzierżawiający zwolni Nabywcę/Dzierżawcę z odpowiedzialności i pokryje wszelkie szkody poniesione przez Nabywcę/Dzierżawcę w związku z tymi roszczeniami, w tym odszkodowania, kary takie jak grzywny, zadośćuczynienia, wynagrodzenia prawników i doradców, oraz koszty sądowe i zastępstwa procesowego.

 

§3 ZASADY PRZEPROWADZENIA AUKCJI

 1. Zbywca określa: Nazwę Domeny, rodzaj Aukcji, cenę wywoławczą, czas trwania Aukcji. Za uiszczeniem dodatkowej opłaty wskazanej w Cenniku Zbywca jest uprawniony do jednoczesnego ustalenia ceny jako ceny wywoławczej oraz jako ceny w ramach Opcji „Kup Teraz”.

 2. Chwilą rozpoczęcia Aukcji jest jej udostępnienie w Serwisie.

 3. W ciągu 24 godzin od udostępnienia Aukcji w Serwisie Zbywca może zakończyć Aukcję bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat, jeżeli w tym czasie nie została złożona żadna oferta przez Licytanta.

 4. Użytkownik bierze udział w Aukcji poprzez złożenie oferty w toku licytacji.

 5. Z chwilą złożenia oferty Licytant wyraża zgodę na przekazanie Zbywcy danych Licytanta.

 6. Do składania ofert w trakcie Aukcji stosuje się następujące zasady:

  1. pierwsza oferta złożona w Aukcji musi być w wysokości co najmniej ceny wywoławczej ustalonej przez Zbywcę,

  2. jeżeli wysokość oferty złożonej przez Licytanta w toku Aukcji jest wyższa od ceny wywoławczej lub od wysokości oferty innego Licytanta, dla Licytantów uwidoczniona jest tylko taka wysokość tej oferty, która zapewnia Licytantowi prowadzenie w Aukcji,

  3. wysokość kwoty postąpienia zależy od wysokości kwoty na jaką opiewa licytacja w danej Aukcji zgodnie z poniższymi zasadami:

   • Kwota licytacji poniżej 1000 zł – postąpienie 10 zł;

   • Kwota licytacji od 1000 zł do 4999 zł – postąpienie 100 zł;

   • Kwota licytacji od 5000 zł do 9999 zł – postąpienie 250 zł;

   • Kwota licytacji powyżej 9999 zł – postąpienie 500 zł.

  4. złożenie oferty w trakcie Aukcji wiąże Licytanta do momentu zakończenia Aukcji.

 7. Zakończenie Aukcji następuje z upływem czasu określonego przez Zbywcę, z tym zastrzeżeniem że w przypadku:

  1. gdy ostatnia oferta złożona zostanie na 5 minut przed upływem określonego przez Zbywcę czasu Aukcji, wówczas jej zakończenie nastąpi dopiero z upływem 5 minut po złożeniu takiej ostatniej oferty, lub

  2. gdy w warunkach Aukcji wprowadzona została Opcja „Kup Teraz” zakończenie Aukcji następuje z chwilą dokonania przez Nabywcę wyboru Opcji „Kup Teraz”.

 8. Odrzucenie oferty Licytanta przez Zbywcę albo wycofanie oferty przez Licytanta jest nieskuteczne.

 9. Licytant, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu premium.pl lub Regulaminu, lub innego regulaminu wydanego przez Usługodawcę między złożeniem oferty a zakończeniem Aukcji, nie ma możliwości dalszej licytacji w Aukcji.

 10. Zwycięzcą Aukcji jest Licytant, którego oferta zawierała najwyższą cenę, z wyłączeniem sytuacji gdy jeden z Licytantów skorzystał z Opcji „Kup Teraz”. Jeżeli kilku Licytantów złożyło ofertę zawierającą tę samą najwyższą cenę, zwycięzcą jest Licytant, który jako pierwszy złożył tę ofertę.

 11. Jeżeli w chwili zakończenia Aukcji zgodnie z powyższymi postanowieniami, można wyłonić zwycięzcę, następuje przybicie oraz zawiadomienie Zbywcy i Licytantów o zakończeniu Aukcji i jej wyniku, w tym zwycięzcy. Powiadomienie następuje poprzez przesłanie elektronicznej wiadomości na adres podany przez Użytkownika. Ponadto Zbywcy przekazywane są dane Nabywcy, a Nabywca otrzymuje dane Zbywcy niezwłocznie po zapłacie należności, chyba że transakcja odbyła się za pośrednictwem Usługodawcy

 12. Zawarcie umowy między Zbywcą a Nabywcą następuje z chwilą przybicia.

 

§4 ZASADY PRZEPROWADZENIA AUKCJI HOLENDERSKIEJ

 1. Zbywca określa: cenę wywoławczą, cenę końcową oraz czas trwania aukcji.

 2. W trakcie trwania Aukcji Holenderskiej cena jest stopniowo obniżana przez Usługodawcę do osiągnięcia kwoty ceny końcowej.

 3. Aukcja Holenderska kończy się z chwilą akceptacji ceny przez pierwszego Licytanta lub po upływie czasu określonego przez Zbywcę.

 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym § stosuje się zapisy §3 z wyłączeniem pkt 6 lit c.

 

§5 OPCJE „KUP TERAZ” ORAZ „ZAPROPONUJ”

 1. Zbywca może przeprowadzić transakcję z użyciem Opcji „Kup Teraz” lub Opcji „Zaproponuj”.

 2. Zbywca określa cenę (Opcja „Kup Teraz”) lub zaprasza do składania ofert (Opcja „Zaproponuj”) .

 3. W przypadku ustalenia przez Zbywcę w toku Aukcji ceny także z wykorzystaniem Opcji „Kup Teraz”:

  1. Użytkownik nie może skorzystać z ceny ustalonej w ramach Opcji „Kup Teraz” gdy w toku Aukcji zostanie złożona oferta w kwocie przekraczającej 50% ceny ustalonej w ramach Opcji „Kup Teraz”,

  2. jeśli cena wywoławcza została ustalona w kwocie przekraczającej 50% ceny ustalonej w ramach Opcji „Kup Teraz”, Użytkownik nie może skorzystać z ceny ustalonej w ramach Opcji „Kup Teraz” z chwilą złożenia pierwszej oferty w toku Aukcji,

  3. prowizja Usługodawcy z tytułu Zbycia Nazwy Domeny z wykorzystaniem Opcji „Kup Teraz” jest równa prowizji Usługodawcy z tytułu Zbycia Nazwy Domeny w toku Aukcji.

 4. Po skorzystaniu przez Nabywcę z Opcji „Kup Teraz”, Zbywcy przekazywane są dane Nabywcy, a Nabywca otrzymuje dane Zbywcy niezwłocznie po zapłacie należności, chyba że transakcja odbyła się za pośrednictwem Usługodawcy.

 5. Przy Opcji „Zaproponuj” po złożeniu oferty Zbywca może ofertę przyjąć od razu, odrzucić lub przeprowadzić negocjacje z Oferentem zakończone przyjęciem oferty lub jej odrzuceniem.

 6. Przy Opcji „Zaproponuj” w przypadku podjęcia przez Zbywcę negocjacji z Oferentem okres ważności ostatniej oferty złożonej w trakcie negocjacji przez Oferenta lub Zbywcę wynosi 14 dni lub w przypadku jednocześnie prowadzonych negocjacji z innym Oferentem, do czasu akceptacji przez Zbywcę bądź Nabywcę ostatniej oferty w tych negocjacjach. Do chwili akceptacji oferty Oferent może ją wycofać.

 7. Po ustaleniu ceny pomiędzy Nabywca a Zbywcą - Zbywcy przekazywane są dane Nabywcy, a Nabywca otrzymuje dane Zbywcy niezwłocznie po zapłacie należności, chyba że transakcja odbyła się za pośrednictwem Usługodawcy.

 

§6 DZIERŻAWA NAZWY DOMENY

 1. Użytkownik może zaoferować Dzierżawę Nazwy Domeny innemu Użytkownikowi określając: stałą, miesięczną kwotę opłaty, okres dzierżawy oraz minimalną ilość miesięcy za jaką opłata winna zostać zapłacona z góry.

 2. Wydzierżawiający wraz z otrzymaniem pierwszej opłaty miesięcznej zobowiązuje się udostępnić Nazwę Domeny do użytkowania Dzierżawcy do czasu upłynięcia okresu dzierżawy lub rozwiązania Dzierżawy Nazwy Domeny w skutek nieuiszczenia opłaty. Z chwilą zawarcia Dzierżawy Nazwy Domeny, Wydzierżawiający i Dzierżawca wyrażają zgodę na ograniczenie na okres Dzierżawy Nazwy Domeny przez Usługodawcę możliwości zarządzania Nazwą Domeny, w tym prawa do rozporządzania nią. Nadto z chwilą zawarcia Dzierżawy Nazwy Domeny, Dzierżawca otrzymuje wyłączne prawo i ponosi odpowiedzialność za delegację Nazwy Domeny.

 3. W trakcie trwania Dzierżawy Nazwy Domeny, Dzierżawca zobowiązany jest do:

  1. informowania Wydzierżawiającego o wszelkich okolicznościach mających znaczenie dla wykonania umowy oraz statusu faktycznego i prawnego Nazwy Domeny,

  2. terminowego regulowania płatności z tytułu Dzierżawy Nazwy Domeny,

  3. korzystania z Nazwy Domeny zgodnie z jej przeznaczeniem, przepisami prawa i dobrym obyczajem.

 4. Wydzierżawiający jest uprawniony do rozwiązania Dzierżawy Nazwy Domeny w trybie natychmiastowym w przypadku gdy Dzierżawca korzysta z Nazwy Domeny z naruszeniem pkt 3 lit. a, c powyżej. W takim przypadku Dzierżawcy nie przysługuje zwrot poniesionych opłat.

 5. Dzierżawę Nazwy Domeny uważa się za rozwiązaną w przypadku braku zapłaty opłaty miesięcznej z upływem 7 dni od dnia stanowiącego termin zapłaty opłaty miesięcznej. W takim przypadku Dzierżawcy nie przysługuje zwrot poniesionych opłat.

 6. Wydzierżawiający i Dzierżawca ustalają kto dokonuje przedłużenia Nazwy Domeny na okres trwania Dzierżawy Nazwy Domeny.

 7. Przez okres trwania Dzierżawy Nazwy Domeny, Dzierżawca ponosi koszt przedłużenia Nazwy Domeny.

 8. Wydzierżawiający i Dzierżawca mogą przedłużyć okres Dzierżawy Nazwy Domeny na kolejny z góry określony czas.

 

§7 ZAKUP NAZWY DOMENY NA RATY

 1. Użytkownik może zaoferować Zakup Nazwy Domeny na raty innemu Użytkownikowi określając stałą, miesięczną kwotę opłaty, okres spłaty oraz minimalną ilość miesięcy za jaką opłata winna zostać zapłacona z góry.

 2. Zbywca wraz z otrzymaniem pierwszej opłaty zobowiązuje się udostępnić domenę do użytkowania Dzierżawcy do czasu upłynięcia okresu Zakupu Nazwy Domeny na raty lub rozwiązania Zakupu Nazwy Domeny na raty w skutek nieuiszczenia opłaty. Z chwilą zawarcia Zakupu Nazwy Domeny na raty Zbywca i Dzierżawca wyrażają zgodę na ograniczenie na okres Zakupu Nazwy Domeny na raty przez Usługodawcę możliwości zarządzania Nazwą Domeny, w tym prawa do rozporządzania nią. Nadto z chwilą zawarcia Zakupu Nazwy Domeny na raty, Dzierżawca otrzymuje wyłączne prawo i ponosi odpowiedzialność za delegację Nazwy Domeny.

 3. W trakcie trwania Zakupu Nazwy Domeny na raty Dzierżawca zobowiązany jest do:

  1. informowania Zbywcy o wszelkich okolicznościach mających znaczenie dla wykonania umowy i statusu faktycznego i prawnego Nazwy Domeny,

  2. terminowego regulowania płatności z tytułu Zakupu Nazwy Domeny na raty,

  3. korzystania z Nazwy Domeny zgodnie z jej przeznaczeniem, przepisami prawa i dobrym obyczajem.

 4. Zbywca jest uprawniony do rozwiązania Zakupu Nazwy Domeny na raty w trybie natychmiastowym w przypadku gdy Dzierżawca korzysta z Nazwy Domeny z naruszeniem pkt 3 lit. a, c powyżej. W takim przypadku Dzierżawcy nie przysługuje zwrot poniesionych opłat.

 5. Zakup Nazwy Domeny na raty uważa się za rozwiązany w przypadku braku zapłaty opłaty miesięcznej z upływem 7 dni od dnia stanowiącego termin zapłaty opłaty miesięcznej. W takim przypadku Dzierżawcy nie przysługuje zwrot poniesionych opłat.

 6. Zbywca i Dzierżawca ustalają kto dokonuje przedłużenia Nazwy Domeny na okres trwania Zakupu Nazwy Domeny na raty.

 7. Przez okres trwania Zakupu Nazwy Domeny na raty, Dzierżawca ponosi koszt przedłużenia Nazwy Domeny.

 

§8 WYKONANIE UMOWY I KONSEKWENCJE NIEOPŁACENIA TRANSAKCJI

 1. W terminie 5 dni od zawarcia umowy w drodze Aukcji lub Opcji „Kup Teraz” lub „Zaproponuj” Nabywca jest zobowiązany uiścić kwotę odpowiadającą ofercie w związku z dokonaną transakcją na konto Usługodawcy, chyba że Zbywca określi inny termin zapłaty. Po dokonaniu transakcji Zbywca obowiązany jest do uiszczenia prowizji na rzecz Usługodawcy zgodnie z Cennikiem.

 2. Po bezskutecznym upływie terminów wskazanych powyżej umowa rozwiązuje się, a nadto Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu poprzez blokadę Konta Użytkownika, wyłączenie Użytkownikowi możliwości korzystania z wszystkich lub niektórych funkcji Serwisu, ograniczenie dostępu do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym.

 3. Anulowanie pozbawienia Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu może wiązać się z obowiązkiem zapłaty kwoty wskazanej w Cenniku.

 

§9 MOŻLIWOŚĆ POŚREDNICZENIA W TRANSAKCJI PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Pośredniczenie przez Usługodawcę w Aukcji, Opcji „Kup teraz” lub „Zaproponuj” odbywa się na następujących warunkach:

  1. Zbywca poprzez skorzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wyraża zgodę na pośredniczenie Usługodawcy w transakcji,

  2. pośredniczenie przez Usługodawcę w Aukcji, Opcji „Kup teraz” lub „Zaproponuj” polega na tym, iż dana transakcja z §2 pkt 1 dochodzi do skutku najpierw pomiędzy Zbywcą/Wydzierżawiającym a Usługodawcą. Usługodawca następnie dokonuje transakcji z Nabywcą/Dzierżawcą. Warunkiem dokonania transakcji pomiędzy Zbywcą/Wydzierżawiającym a Usługodawcą jest uiszczenie przez Nabywcę/Dzierżawcę na konto Usługodawcy opłaty wskazanej w Cenniku.

  3. po wniesieniu przez Nabywcę/Dzierżawcę opłaty oraz wystawieniu i doręczeniu Usługodawcy faktury lub umowy Usługodawca przekazuje na saldo Zbywcy/Wydzierżawiającego należność z tytułu dokonanej transakcji, po potrąceniu prowizji.

 

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 2. Informacja o zmianie Regulaminu lub wprowadzeniu nowego regulaminu będzie przekazana na adres e-mail podany przez Użytkownika z odnośnikiem do strony www zawierającej treść nowego regulaminu lub wprowadzone zmiany do Regulaminu.

 3. Dalsze korzystanie z Serwisu możliwe jest jedynie po zaakceptowaniu zmian w Regulaminie lub nowego regulaminu.

 4. Uznaje się, iż Użytkownik zaakceptował zmiany w Regulaminie lub nowy regulamin jeśli w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 2 powyżej, nie złożył zawiadomienia, o którym mowa w §7 pkt 2 Regulaminu Serwisu premium.pl.

 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się zapisy Regulaminu Serwisu premium.pl (w tym ujęte w §1 Definicje), a także przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.

 6. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

 7. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 6.12.2012.