REGULAMIN E- CESJI


 

DEFINICJE

Jeżeli w treści Regulaminu nie wskazano inaczej, poniższych pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

Abonent

Użytkownik będący stroną umowy o rejestrację i utrzymanie nazwy domeny internetowej z właściwym Rejestrem nazw domen internetowych.

Authinfo

Unikalny ciąg znaków przypisany do Obiektu, który jest udostępniany Użytkownikowi po poprawnej autoryzacji, a który może służyć do rozpoczęcia procedury Transferu wewnętrznego lub Transferu zewnętrznego Obiektu przez dowolnego Użytkownika Serwisu

Dotychczasowy abonent

Abonent będący Abonentem Obiektu do czasu skutecznego przeprowadzenia procedury E-cesji

Docelowy abonent

Abonent będący Abonentem Obiektu od chwili skutecznego przeprowadzenia procedury E-cesji

E-cesja

Procedura zmiany Abonenta Obiektu poprzez elektroniczne poświadczenie woli przez Dotychczasowego abonenta oraz Docelowego abonenta Obiektu

Identyfikator abonenta obiektu

Identyfikator posiadający wpisane dane Abonenta, przypisany do Obiektu na poziomie Rejestru Nazw Domen

Obiekt

Nazwa domeny lub Opcja na nazwę domeny

Regulamin

Regulamin serwisu premium.pl udostępniony na stronach serwisu

Regulamin e-cesji

Niniejszy regulamin

Transakcja

Transakcja zbycia lub dzierżawy domeny, albo kupna lub sprzedaży opcji na nazwę domeny wskazane w Regulaminie.

Transfer wewnętrzny

Przeniesienie Obiektu pomiędzy kontami Użytkowników Serwisu premium.pl

Transfer zewnętrzny

Przeniesienie Obiektu do premium.pl od innego uprawnionego rejestratora.


 


 


 


 

 1. Niniejszy Regulamin e-cesji określa sposób wprowadzenia zmiany Abonenta w wyniku przeprowadzenia przez Użytkownika lub premium.pl zmiany identyfikatora Abonenta domeny, transferu wewnętrznego, transferu zewnętrznego lub transakcji, o których mowa w Regulaminie serwisu premium.pl za pośrednictwem systemu premium.pl.

 2. Wszystkie postanowienia, w tym w szczególności definicje zawarte w Regulaminie Serwisu premium.pl stosuje odpowiednio do niniejszego Regulaminu e-cesji.

 3. E-cesja Obiektu w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu e-cesji dokonywana jest nieodpłatnie, drogą elektroniczną, za pomocą autoryzacji dokonanej w systemie premium.pl.

 4. Premium.pl umożliwia Abonentom dokonanie e-cesji na rzecz innego Użytkownika, który stanie się Abonentem w wyniku dokonania e-cesji. Docelowy Abonent w wyniku dokonania e-cesji, wstępuje w ogół praw i obowiązków wynikających z utrzymania Obiektu w takim zakresie, w jakim te prawa i obowiązki przysługują i obciążają Dotychczasowego Abonenta. Premium.pl może również sam dokonywać e-cesji.

 5. E-cesja jest dopuszczalna jedynie w odniesieniu do Abonentów, którzy nie zalegają, na dzień rozpoczęcia e-cesji, z zapłatą wynagrodzenia premium.pl, zaś możliwość e-cesji, nie została wyłączona lub ograniczona postanowieniami Regulaminu e-cesji, Regulaminu Serwisu premium.pl lub odrębną decyzją premium.pl. Premium.pl może w każdym czasie wyłączyć lub ograniczyć możliwość dokonania e-cesji w sposób określony w Regulaminie e-cesji, w odniesieniu do jakiejkolwiek Transakcji lub też w stosunku do któregokolwiek z Abonentów.

 6. Ponadto premium.pl wyłącza możliwość dokonania e-cesji, w sposób określony w niniejszym Regulaminie e-cesji, w szczególności:

 1. w odniesieniu do Transakcji wyłączonych z możliwości dokonania e-cesji przez premium.pl, określonych odrębnie,

 2. w odniesieniu do Dotychczasowego abonenta lub Docelowego abonenta, który nie wywiązał się ze swoich obowiązków wobec Premium.pl,

 1. Rozpoczęcie procesu e-cesji jest dokonywane przez Dotychczasowego Abonenta, poprzez rozpoczęcie procedury zmiany Identyfikatora abonenta Obiektu, Transferu wewnętrznego, Transferu zewnętrznego lub Transakcji z poziomu jego Konta w Serwisie premium.pl, do którego przypisane są wszystkie Usługi świadczone przez premium.pl na rzecz tego Abonenta.

 2. Użytkownik Serwisu premium.pl, chcąc rozpocząć e-cesję poprzez zmianę Identyfikatora Abonenta Obiektu musi dokonać następujących czynności:

 1. wprowadza nazwę jednego lub więcej Obiektu,

 2. wskazuje Identyfikator Abonenta Obiektu będącego Docelowym abonentem Obiektów

 3. zatwierdza Regulamin e-cesji

 4. oświadcza, z pomocą stosownego formularza, iż jest uprawniony do dokonania e-cesji, tj. że jest Dotychczasowym lub Docelowym abonentem Obiektów będących przedmiotem e-cesji, albo działa w imieniu Dotychczasowego lub Docelowego abonenta lub abonentów obiektów będących przedmiotem e-cesji.


 

 1. Użytkownik Serwisu premium.pl, chcąc rozpocząć e-cesję poprzez procedurę Transferu wewnętrznego lub Transferu zewnętrznego musi dokonać następujących czynności:

 1. wprowadza nazwę jednego lub więcej Obiektu wraz z ich kodami Authinfo;

 2. wskazuje identyfikator abonenta będącego Docelowym abonentem obiektów;

 3. zatwierdza Regulamin e-cesji;

 4. oświadcza z pomocą stosownego formularza, iż jest uprawniony do dokonania e-cesji, tj. jest Dotychczasowym lub Docelowym abonentem obiektów będących przedmiotem e-cesji, albo działa w imieniu Dotychczasowego lub Docelowego abonenta lub abonentów obiektów będących przedmiotem e-cesji.

 1. Użytkownik Serwisu premium.pl, dokonując Transakcji w obrębie Serwisu premium.pl, tj. przeprowadzając Aukcję, Opcję „Kup teraz”, Opcję „Złóż ofertę”, na Zbycie Nazwy Domeny lub Dzierżawę Nazwy Domeny, jak również biorąc udział w Aukcji Obiektu, nabywając Obiekt przy użyciu Opcji „Kup teraz”, składając ofertę nabycia Obiektu, bądź też zawierając Umowę o Przechwycenie Nazwy Domeny, poświadcza tym samym wolę odpowiednio zbycia lub nabycia praw i obowiązków wynikających z utrzymania Obiektu, którego dotyczy Transakcja. Procedura e-cesji w stosunku do Obiektów Transakcji nie wymaga dalszych potwierdzeń Dotychczasowego ani Docelowego Abonenta.

 2. W przypadku gdy e-cesja Obiektu lub Obiektów następuje na Identyfikator Abonenta Obiektu o danych różniących się od danych Dotychczasowego abonenta, zarówno Dotychczasowy abonent, jak i Docelowy abonent otrzymują stosowne powiadomienie na adres e-mail przypisany do Identyfikatora wraz z odnośnikiem URL, w który klikając potwierdzają wolę przeprowadzenia zmiany abonenta wymienionych w wiadomości obiektu lub obiektów.

12. Dotychczasowy abonent, dokonując potwierdzenia e-cesji, wyraża zgodę na zbycie praw i obowiązków wynikających z utrzymania Obiektu na rzecz Docelowego abonenta.

13. W przypadku braku potwierdzenia woli przeprowadzenia e-cesji Obiektu przez Dotychczasowego abonenta lub Docelowego abonenta, procedura e-cesji zostaje automatycznie anulowana po upływie 7 dni.

14. Docelowy abonent usługi, dokonując potwierdzenia e-cesji, wyraża zgodę na przejęcie praw i obowiązków dotychczasowego Abonenta, w takim samym zakresie w jakim dotyczyły one jego poprzednika.

 1. Z chwilą dokonania przez obie strony operacji potwierdzenia e-cesji przy użyciu kodu otrzymanego wiadomością e-mail dochodzi do zmiany Abonenta. W systemie premium.pl wygenerowane zostają dokumenty PDF potwierdzające dokonanie e-cesji, jak również zawierające informacje niezbędne do zidentyfikowania operacji, w tym adresy IP z których zostały wykonane czynności wchodzące w skład e-cesji. Informacje te zostaną zapisane w systemie Premium.pl. Dokumenty te są udostępniane Użytkownikom Serwisu będącym Dotychczasowym lub Docelowym abonentem Obiektu w ramach ich Kont w Serwisie.

 2. Premium.pl może, w przypadku pojawienia się wątpliwości co do uprawnienia jednej lub obu stron do skutecznego przeprowadzenia e-cesji, takich jak brak przedłożonego dokumentu poświadczającego reprezentację Dotychczasowego lub Docelowego abonenta Obiektu, bądź złożenie oświadczeń o byciu Dotychczasowym abonentem Obiektów w przypadku gdy Identyfikatory abonenta tych Obiektów posiadają wpisane różne dane, lub wątpliwości co do autentyczności wpisanych danych Docelowego abonenta Obiektu., uzależnić zmianę Abonenta, pomimo pomyślnego zakończenia procedury e-cesji, od złożenia przez obie strony wyjaśnień lub oświadczeń na piśmie lub potwierdzenia dyspozycji e-cesji w formie pisemnej, jak również zażądać dokumentów potwierdzających uprawnienie osób dokonujących e-cesji do reprezentacji Abonentów. W takim przypadku żądanie złożenia odpowiednich oświadczeń i dokumentów może zostać przesłane na adresy e-mail obu stron operacji w terminie do 7 dni od dnia zakończenia procedury e-cesji.

 3. W celu umożliwienia premium.pl zgłoszenia wątpliwości co do dokonanej e-cesji w trybie określonym w pkt. 16 powyżej, Dotychczasowy Abonent i Docelowy Abonent zobowiązują się nie dokonywać, przez okres 14 dni od dnia pomyślnego zakończenia procedury e-cesji, jakichkolwiek czynności, których skutkiem może być rozwiązanie przez jednego lub obu Abonentów umowy dotyczącej Transakcji, która była przedmiotem e-cesji, jak również likwidacja Kont obu Abonentów, czy też delegowanie obsługi nazwy domeny do innego podmiotu.

 4. Dotychczasowy Abonent i Docelowy Abonent wyrażają premium.pl zgodę na anulowanie dokonanej e-cesji i przywrócenia stanu sprzed e-cesji, co może nastąpić w terminie 14 dni od dnia pomyślnego zakończenia procedury e-cesji.

 5. W przypadku gdy wątpliwości zgłaszane przez premium.pl nie zostaną wyjaśnione anulowanie e-cesji i przywrócenie stanu sprzed e-cesji nie wyłącza możliwości zmiany Abonenta za pomocą złożenia oświadczeń woli w formie pisemnej, jak również w oparciu o dokumenty wymagane przez premium.pl., zgodnie z odrębną procedurą zmiany Abonenta.

 6. Wskazanie przez któregokolwiek z Abonentów, w trakcie procedury e-cesji, danych nieprawdziwych skutkuje nieważnością dokonanej e-cesji i przywróceniem stanu Transakcji sprzed momentu rozpoczęcia procedury e-cesji.