§1 DEFINICJE

Abonent - Użytkownik lub inny Podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Nazwa Domeny - unikalny ciąg znaków, który jest lub może zostać zarejestrowany przez Rejestr Nazw Domen, składający się z obranej nazwy oraz rozszerzenia.

Reaktywacja Nazwy Domeny - Usługa polegająca na podjęciu działań przez Usługodawcę w celu przedłużenia Nazwy Domeny na kolejny okres po upłynięciu terminu ważności za uiszczeniem dodatkowej opłaty wskazanej w Cenniku. Przy czym w ramach tej Usługi Usługodawca nie gwarantuje rezultatu w postaci przedłużenia Nazwy Domeny na kolejny okres.

Regulamin - niniejszy regulamin, dostępny na stronie http://premium.pl/regulamin-domen.html.

Regulamin Serwisu premium.pl - regulamin, dostępny na stronie http://premium.pl/regulamin.html.

Rejestr Nazw Domen - Podmiot wymieniony na stronie http://iana.org jako spełniający funkcję rejestru dla domeny najwyższego stopnia.

Rejestracja Nazwy Domeny - Usługa świadczona przez Usługodawcę na podstawie umowy zawartej między Usługodawcą a Użytkownikiem, na mocy której Usługodawca w imieniu i na rzecz Użytkownika nabywa Nazwę Domeny według zasad właściwego Rejestru Nazw Domen, w rezultacie czego Użytkownik lub inny Podmiot wskazany przez Użytkownika staje się Abonentem.

Utrzymanie Nazwy Domeny - Usługa świadczona przez Usługodawcę na podstawie umowy zawartej między Usługodawcą a Użytkownikiem, na mocy której Usługodawca umożliwia Abonentowi korzystanie z Nazwy Domeny.

 

§2 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA NAZW DOMEN

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Usługi:

  1. Rejestracji Nazwy Domeny,

  2. Utrzymania Nazwy Domeny.

 2. O ile będzie to możliwe, Usługodawca stworzy możliwość rezerwacji Nazwy Domeny, na warunkach określonych przez właściwy Rejestr Nazw Domen, jednakże bez możliwości korzystania z Nazwy Domeny w okresie trwania rezerwacji. Możliwość rezerwacji Nazwy Domeny jest uzależniona od udostępnienia takiej funkcjonalności przez właściwy Rejestr Nazw Domen.

 3. Usługi wymienione w pkt. 1 powyżej, świadczone są przez Usługodawcę na zlecenie Użytkownika, a nadto odpłatnie za uiszczeniem opłat wskazanych w Cenniku.

 4. Warunkiem przyjęcia zlecenia, o którym mowa w pkt 3 powyżej, jest udzielenie przez Użytkownika zgody do reprezentowania go przed właściwym Rejestrem Nazw Domen. Abonent jest zobowiązany do potwierdzenia udzielenia zgody, o której mowa w zdaniu pierwszym, w formie i terminie wymaganym przez Usługodawcę.

 5. Zawarcie umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą w zakresie Usług opisanych w pkt 1 powyżej, następuje w chwili zapłaty opłat wskazanych w pkt 3 powyżej.

 6. Usługodawca może odmówić przyjęcia zlecenia Użytkownika, o którym mowa w pkt 3 powyżej, w następujących przypadkach:

  1. zlecenie jest niekompletne lub zawiera błędy, a Użytkownik nie dokonał uzupełnienia lub korekty w terminie wyznaczonym przez Usługodawcę,

  2. nie jest możliwe przekazanie zlecenia Użytkownika przez Usługodawcę do właściwego Rejestru Nazw Domen bądź Rejestr Nazw Domen odmawia przyjęcia zlecenia. O odmowie przyjęcia zlecenia Użytkownik zostanie powiadomiony przez wysłanie powiadomienia do Użytkownika.

 7. Usługodawca zastrzega, że Rejestracja Nazwy Domeny, Utrzymanie Nazwy Domeny podlega regulaminom właściwych Rejestrów Nazw Domen oraz przepisom prawnym krajów, na terenie których działają odpowiednie Rejestry Nazw Domen, a Usługodawca działa wyłącznie jako pośrednik między Użytkownikiem a odpowiednim Rejestrem Nazw Domen. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania właściwych Rejestrów Nazw Domen.

 8. Abonent ma pełne prawo dysponowania Nazwą Domeny. Usługodawca zobowiązuje się do realizowania dyspozycji Abonenta w zakresie zarządzania Nazwą Domeny, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pomocą mechanizmów dostępnych on-line, za podaniem danych autoryzacyjnych.

 9. Do czasu rozpoczęcia korzystania przez Abonenta z Nazwy Domeny, Usługodawca jest uprawniony, w zamian za utrzymywanie Nazwy Domeny na swoich serwerach, do umieszczenia pod adresem Nazwy Domeny informacji lub reklam, o treściach zgodnych z obowiązującym prawem.

 10. Techniczne zmiany w konfiguracji Nazwy Domeny, w tym w szczególności wydelegowanie Nazwy Domeny do innego Podmiotu świadczącego usługi opisane w pkt 1 powyżej, nie jest jednoznaczne z odwołaniem zgody, o której mowa w pkt 4 powyżej, chyba, że Usługodawca i Abonent postanowią inaczej.

 11. Zgoda, o której mowa w pkt 4 powyżej, jest odwołana z chwilą:

  1. wyrejestrowania Nazwy Domeny,

  2. jej odwołania przez Abonenta, w szczególności w następstwie udzielenia zgody innemu Podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia i możliwości do wykonywania działań o zakresie odpowiadającym dotychczasowej zgodzie Usługodawcy lub przekazania jej bezpośrednio właściwemu Rejestrowi Nazw Domen,

  3. zrzeczenia się praw wynikających ze zgody przez Usługodawcę,

  4. wypowiedzenia lub rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Abonentem.

 

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 2. Informacja o zmianie Regulaminu lub wprowadzeniu nowego regulaminu będzie przekazana na adres e-mail podany przez Użytkownika z odnośnikiem do strony www zawierającej treść nowego regulaminu lub wprowadzone zmiany do Regulaminu.

 3. Dalsze korzystanie z Serwisu możliwe jest jedynie po zaakceptowaniu zmian w Regulaminie lub nowego regulaminu.

 4. Uznaje się, iż Użytkownik zaakceptował zmiany w Regulaminie lub nowy regulamin jeśli w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 2 powyżej, nie złożył zawiadomienia, o którym mowa w §7 pkt 2 Regulaminu Serwisu premium.pl.

 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się zapisy Regulaminu Serwisu premium.pl (w tym ujęte w §1 Definicje), a także przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.

 6. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

 7. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 6.12.2012.