1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Usługodawca.

  2. Dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności świadczenia Usług, obsługi procesu Rejestracji, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu zawarcia i wykonywania umów o Usługi i obsługi reklamacji.

  3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełnienia oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy.

  4. W przypadku usunięcia przez Użytkownika danych wymaganych przez Usługodawcę, Użytkownik traci możliwość skorzystania z Usług i jest to jednoznaczne z zakończeniem korzystania z Serwisu zgodnie z §7 Regulaminu Serwisu premium.pl, dostępnego na stronie http://premium.pl/regulamin.html.

  5. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika w okresie korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

  6. Usługodawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych, oraz spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych.

  7. Usługodawca zobowiązuje się do szczególnie starannego zabezpieczenia danych przed dostępem osób niepowołanych oraz do kontroli przebiegu procesu przetwarzania na każdym jego etapie.

  8. Usługodawca zakończy przetwarzanie danych w momencie zakończenia korzystania z Serwisu przez Użytkownika zgodnie z §7 Regulaminu Serwisu premium.pl, dostępnego na stronie http://premium.pl/regulamin.html.

  9. Użytkownik w trakcie Rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usług oraz wyraża zgodę na przekazanie i powierzenie ich przetwarzania innym Podmiotom, w tym Rejestrom Nazw Domen w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usług.

  1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności stosuje się zapisy Regulaminu Serwisu premium.pl (w tym Definicje zawarte w §1), dostępnego na stronie http://premium.pl/regulamin.html, oraz innych wydanych przez Usługodawcę regulaminów, dostępnych na stronie http://premium.pl/regulaminy/, a także obowiązujące przepisy prawa.