§1 DEFINICJE

Cennik - wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług oraz zasady ich naliczania.

Hasło - ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Użytkownika - jedna z Sekcji Serwisu dostępna dla Użytkownika po podaniu Loginu oraz Hasła, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

Login - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika.

Polityka prywatności - regulamin, dostępny na stronie http://premium.pl/prywatnosc.html.

Profil Użytkownika - jedna z Sekcji Serwisu dostępna dla Użytkowników, w której znajdują się informacje typu: kraj zamieszkania i siedziba Użytkownika, jego status prawny, ilość transakcji dokonanych przez niego za pośrednictwem Serwisu oraz data jego Rejestracji

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Podmiot - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa lub zaciągać zobowiązania.

Regulamin - niniejszy regulamin, dostępny na stronie http://premium.pl/regulamin.html.

Rejestracja - jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika.

Rejestr Nazw Domen - Podmiot wymieniony na stronie http://iana.org jako spełniający funkcję rejestru dla domeny najwyższego stopnia.

Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem http://premium.pl.

Treści - komentarze, opinie, informacje, ogłoszenia, wpisy, rekomendacje.

Usługi - usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu, w tym sprzedaż towarów.

Usługodawca - Premium.pl Przemysław Bojczuk spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 37, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000369801, posiadająca numer REGON 142655260 oraz NIP 5213584915.

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa lub zaciągać zobowiązania, która w wyniku dokonania Rejestracji w ramach Serwisu, uzyskała Konto Użytkownika i dostęp do Usług.

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

 2. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

§3 REJESTRACJA

 1. Dostęp do Usług oferowanych przez Usługodawcę mają wyłącznie Użytkownicy.

 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

 3. W trakcie Rejestracji Podmiot podaje wymagane przez Usługodawcę dane, zgodnie z rzeczywistością, do których należą:

  1. Login, Hasło, e-mail, numer telefonu,

  2. nazwisko, imię, PESEL, adres zamieszkania – w przypadku Konsumenta,

  3. pełna nazwa firmy, adres siedziby, NIP lub inny numer identyfikacji podatkowej, imię i nazwisko osoby upoważnionej do występowania w imieniu Przedsiębiorcy – w przypadku Przedsiębiorcy.

 4. W trakcie Rejestracji Podmiot:

  1. akceptuje Regulamin,

  2. akceptuje inne regulaminy wydane przez Usługodawcę, dostępne na stronie http://premium.pl/regulaminy/,

  3. wyraża zgodę na przesyłanie i udostępnianie mu faktur VAT w formie elektronicznej, wystawianych przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem Usług. Cofnięcie akceptacji w tym zakresie powoduje utratę przez Usługodawcę prawa do przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej po upływie 30 dni od otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Użytkownika o cofnięciu akceptacji poprzez złożenie oświadczenia o następującej treści: "Niniejszym cofam akceptację przysyłania przez Usługodawcę faktur VAT w formie elektronicznej, udzieloną dnia ........"

  4. akceptuje warunki licencji udzielonych Usługodawcy i sublicencji udzielonych Użytkownikowi koniecznych do wykonania Usług przez Usługodawcę,

  5. oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usług oraz wyraża zgodę na przekazanie i powierzenie ich przetwarzania innym Podmiotom, w tym Rejestrom Nazw Domen w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usług na zasadach określonych w przyjętej Polityce prywatności,

  6. oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, a także możliwości zaprzestania ich przetwarzania i możliwości złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skutkach prawnych takiego sprzeciwu,

  7. wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji określonych Regulaminem, a także innych związanych z wykonaniem Usługi, w tym handlowych (reklamowych i marketingowych) w trybie przesłania ich na adres e-mail i sms na numer telefonu podany przez Użytkownika,

  8. Konsument oświadcza, iż został poinformowany przez Usługodawcę o przewidzianym w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawie Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia i wyraża zgodę na świadczenie Usług przez Usługodawcę niezwłocznie po dokonaniu Rejestracji, tj. przed upływem terminu 10 dniowego od dnia Rejestracji mając świadomość, że wyrażenie tej zgody powoduje zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wyłączenie uprawnienia do odstąpienia od umowy w trybie tej ustawy; wyłączenie uprawnienia do odstąpienia od umowy dotyczy również świadczeń usług o właściwościach określonych przez konsumenta,

  9. wyraża zgodę na ujawnienie w Profilu Użytkownika: kraju zamieszkania i siedziby Użytkownika, jego statusu prawnego, a także informacji o ilości transakcji dokonanych przez niego za pośrednictwem Serwisu oraz daty jego Rejestracji,

 5. Podmiot dokonując Rejestracji w Serwisie zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich.

 6. Rejestracja dokonana jest z chwilą potwierdzenia i zakończenia wynikiem pozytywnym weryfikacji wymaganych przez Usługodawcę danych. Potwierdzenia i weryfikacji dokonuje Usługodawca.

 

§4 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika oraz korzystanie z Usług wymaga zalogowania się w Serwisie przez Użytkownika poprzez podanie prawidłowego Loginu oraz Hasła.

 2. Wszelkie informacje i powiadomienia Usługodawca przekazuje na adres e-mail podany przez Użytkownika.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, przepisów prawa i innych regulaminów wydawanych przez Usługodawcę, w tym w szczególności do:

  1. aktualizacji danych Użytkownika,

  2. podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich,

  3. utrzymania w poufności swojego Loginu oraz Hasła,

  4. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,

  5. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, czynności informatyczne lub inne mające na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika; wielokrotna Rejestracja, ponowna Rejestracja w przypadku pozbawienia lub ograniczenia prawa Użytkownika do korzystania z Serwisu,

  6. niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

  7. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw,

  8. niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o każdym przypadku naruszenia praw Użytkownika i Usługodawcy w związku z korzystaniem z Serwisu oraz o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

  1. działania i zaniechania własne oraz osób którymi się posługuje, a także osób którym udostępnia Hasło lub Login oraz osób działających w jego imieniu,

  2. treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Loginu oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem w Loginu.

 5. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług z zachowaniem należytej staranności.

 6. W ramach Usług oferowanych przez Serwis, Użytkownik może przesyłać lub zamieszczać w Serwisie Treści, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 7. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie przesyłać ani zamieszczać Treści sprzecznych z prawem lub nielegalnych albo naruszających prawa osób trzecich lub dobre obyczaje .

 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji w dowolnym czasie z udostępnienia możliwości zamieszczania w Serwisie przez Użytkowników Treści.

 

§5 PŁATNOŚCI

 1. Skorzystanie z Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu jest odpłatne.

 2. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku/konta Usługodawcy.

 3. Przekazywane przez Użytkownika środki pieniężne (kaucja) dopisywane są do salda Konta Użytkownika. Środki te wykorzystywane są wyłącznie na cele wskazane przez Użytkownika, w tym do zabezpieczenia należności Usługodawcy z tytułu prowizji, opłat lub innego rodzaju należności określonych w Cenniku.

 4. Użytkownik upoważnia Usługodawcę, bez składania odrębnych oświadczeń, do zaliczenia środków wskazanych w pkt 3 powyżej, na poczet należnych Usługodawcy - prowizji, opłat lub innego rodzaju należności określonych w Cenniku.

 5. W przypadku gdy wysokość środków pieniężnych, o których mowa w pkt 3 powyżej, przewyższa wysokość kwot należnych Usługodawcy z tytułu prowizji, opłat lub innego rodzaju należności określonych w Cenniku, Usługodawca zobowiązany jest do zwrotu różnicy na rzecz Użytkownika, chyba że Użytkownik poleci wykorzystanie ich na zabezpieczenie należności z tytułu innej wskazanej przez Użytkownika Usługi świadczonej przez Usługodawcę.

 6. W przypadku gdy środki pieniężne, o których mowa w pkt 3 powyżej, nie pokrywają kwot z tytułu należnych Usługodawcy prowizji, opłat lub innego rodzaju należności określonych w Cenniku, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty brakującej kwoty.

 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. podanie przez Użytkownika, podczas Rejestracji, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz nie aktualizowanie tych danych,

  2. zawartość Treści, jak również wszelkich innych informacji przesyłanych i zamieszczonych w ramach Serwisu przez Użytkowników, w szczególności za ich zgodność z prawem, prawdziwość, aktualność, wartość dla innych osób korzystających z Serwisu,

  3. skutki spowodowane przez wejście w posiadanie przez osoby trzecie Hasła lub Loginu Użytkownika,

  4. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz innych regulaminów wydanych przez Usługodawcę.

 

§7 ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie zakończyć korzystanie z Serwisu.

 2. Zakończenie korzystania z Serwisu następuje z dniem otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia o tym i pozytywnego zweryfikowania przez Usługodawcę tego zawiadomienia poprzez ustalenie, że zawiadomienie pochodzi od Użytkownika.

 3. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu poprzez blokadę Konta Użytkownika, wyłączenie Użytkownikowi możliwości korzystania z wszystkich lub niektórych funkcji Serwisu, ograniczenie dostępu do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadkach wskazanych w Regulaminie i innych regulaminach wydanych przez Usługodawcę, w tym w sytuacji naruszenia zapisów tych regulaminów oraz w przypadku gdy Użytkownik:

  1. podał w trakcie Rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  2. naruszył zasady przesyłania i zamieszczenia Treści w Serwisie,

  3. dopuścił się innych działań/zaniechań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i/lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy.

 4. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać ponownej Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

 

§8 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę należy przesłać do Usługodawcy, w szczególności na adres poczty elektronicznej: info@premium.pl.

 2. Reklamacja powinna zawierać: dane identyfikujące Użytkownika, adres korespondencyjny, jak również dokładny opis przyczyny reklamacji.

 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika nie wlicza się w okres rozpatrywania reklamacji.

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 2. Informacja o zmianie Regulaminu lub wprowadzeniu nowego regulaminu będzie przekazana na adres e-mail podany przez Użytkownika z odnośnikiem do strony www zawierającej treść nowego regulaminu lub wprowadzone zmiany do Regulaminu.

 3. Dalsze korzystanie z Serwisu możliwe jest jedynie po zaakceptowaniu zmian w Regulaminie lub nowego regulaminu.

 4. Uznaje się, iż Użytkownik zaakceptował zmiany w Regulaminie lub nowy regulamin jeśli w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 2 powyżej, nie złożył zawiadomienia, o którym mowa w §7 pkt 2 Regulaminu.

 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.

 6. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu, a językiem właściwym w relacjach pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem jest język polski.

 7. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 6.12.2012.

Regulamin obowiązujący w dniach 15.03.2011-5.12.2012 znajduje się tutaj.

Regulamin obowiązujący w dniach 20.01.2011-14.03.2011 znajduje się tutaj.